Una persona pot deixar un llegat a favor de l'Hospital Clínic, dins dels límits legalment establerts i sense perjudici dels drets dels seus hereus. D'aquesta manera es contribueix a la promoció, la prevenció i la millora de la salut de les generacions d'ara i futures.

El nostre compromís

Llegar a favor del Clínic et converteix en benefactor del futur de l'assistència, la investigació i la docència de la nostra institució. Sabem la importància que té aquest gest solidari i ho assumim amb el màxim respecte i amb el ferm compromís de:

 • Vetllar perquè la teva voluntat es compleixi tal com l'hagis expressat.
 • Garantir que la col·laboració rebuda es destinarà als fins i amb els termes que hagis definit.

Gràcies!

Et podem ajudar?

El més recomanable és fer testament davant d’un notari per assegurar que tingui plena validesa i que el redactat reculli la teva voluntat.

Quan es fa testament és important designar i identificar  de forma clara qui es vol que sigui el beneficiari del llegat. En el cas de voler llegar a favor del Clínic, en funció a si la teva voluntat és llegar a favor de l’activitat assistencial de l’Hospital Clínic o de la recerca biomèdica que s’hi du a terme, hauras d’indicar com a beneficiari:

 • Si vols llegar a favor de l’activitat assistencial i la millora de les infraestructures de l’hospital:
  • Destinatàri del llegat:   Hospital Clínic de Barcelona
  • Domicili social: Villarroel, 170. 08036 Barcelona
  • NIF: Q0802070C
 • Si vols llegar a favor de la recerca:
  • Destinatari del llegat: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica
  • Domicili social: Rosselló, 149-153. 08036 Barcelona
  • NIF: G59319681

Si la teva voluntat és llegar a favor d’una finalitat concreta (una malaltia, una línia de recerca, un servei, etc.) és important indicar-ho de forma clara en el testament. En aquest cas és recomanable afegir el concepte "anàlegs", ja que amb els anys i l'evolució de la recerca podria donar-se el cas que en el moment de l'obertura del testament la finalitat a la que es vol llegar estigui resolta o hagi evolucionat cap a una altra línia d'investigació. Si es dóna el cas, el nostre objectiu és aplicar el teu llegat a la finalitat més propera a la teva voluntat.

En qualsevol cas, si necessites més informació o vols fer alguna consulta, posa’t en contacte amb nosaltres.

Quan hagis fet el testament, comparteix amb nosaltres la següent informació :

 • Dades personals
 • Característiques del teu llegat
 • Finalitat a la que vols que es destini
 • Alguna altra informació que consideris que ens ha de constar al respecte: testimoni personal, motivació, en memòria de qui es fa el llegat, etc.

Qualsevol informació que ens ajudi a complir la teva voluntat serà de gran utilitat.

És un acte a través del qual una persona, en el seu testament, decideix assignar una part molt concreta dels seus bens (immobles, cotxe, obres d’art, joies, paquet d’accions, etc.) o drets (prestacions, cobraments de deutes, percentatges patrimonials, etc.) a una altra persona física o jurídica determinada, no podent perjudicar en cap cas la legítima dels seus hereus. Els llegats han d’atorgar-se obligatòriament mitjançant testament, indicant-ho de manera expressa.

La legítima es la part dels béns de l'herència de la que el testador no pot disposar lliurement, encara que desitgi fer-ho, perquè per llei es reserva a determinats hereus anomenats forçosos, a menys que el testador decideixi desheretar-los expressament. El marmessor/a és la persona encarregada per un testador o per un jutge de complir l'última voluntat i custodiar els béns de la persona que ha mort.

Si no es fa testament i no hi ha hereus, la llei designa com a hereu l'Estat o la pròpia comunitat autònoma.

En el moment de fer un testament, el més aconsellable és fer-ho davant d’un notari, professional que assessora i redacta el document donant-li la forma jurídica més adequada a la voluntat del testador.

El notari ajuda a redactar el testament de forma correcta segons la llei vigent de la comunitat autònoma, respectant els drets dels hereus i, en cas de voler deixar béns o drets a la Fundació Clínic o a l’Hospital Clínic, reflectint la seva voluntat.

Fer testament és un tràmit simple i de baix cost. Més informació al web del Col·legi de Notaris de Catalunya

Una vegada signat el testament, el notari té l’obligació de remetre un comunicat al Registre General d’Últimes Voluntats (registre únic a l’Estat). En aquest registre, hi consta el dia, lloc i notari davant el qual s’ha fet testament. Al registre no hi consta en cap cas el contingut del testament, ja que aquest és sempre secret. Passats 15 dies de la mort del testador, es pot sol·licitar el certificat literal de defunció. Posteriorment es pot sol·licitar el certificat d’últimes voluntats, on consta, com s’ha dit, la data i el notari on la persona difunta va atorgar testament. Les persones que acreditin un interès legítim podran demanar còpia del testament.

Sí, es pot canviar  en qualsevol moment, si es desitja. Per fer-ho, només s’haurà de fer un de nou.

Els hereus estan obligats legalment a notificar-ho i a lliurar els béns que estiguin disposats en el testament. Els notaris també estan obligats a comunicar-ho a l'entitat o als òrgans competents.

En el moment de fer el testament, es pot designar un marmessor, és a dir, una persona encarregada de vetllar per l’acompliment d’allò disposat pel testador. En cas que no s’hagi nomenat marmessor o que la persona designada no accepti aquesta responsabilitat, correspon als hereus l’execució de la voluntat del testador.

D'altra banda, el marmessor, el notari, o qualsevol persona designada en el testament, vetllarà pel destí del llegat segons la voluntat del testador.

Per ser una organització sense ànim de lucre, la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica està exempta de l'Impost de Successions i donacions i, per tant, rebrà el total íntegre del que se li assigni en un testament.