Cita de Asunción Moreno, Group leader (R4)
Les infeccions dels pacients trasplantats poden ser greus i posar en perill la viabilitat de l'òrgan i, fins i tot, la vida del pacient. Cal un equip multidisciplinari per prevenir-les i controlar-les

Recerca actual

Problema

El pacient trasplantat necessita tractament immunosupressor per no rebutjar l'empelt. Però, alhora, això li provoca una immunodepressió (baixada de defenses), fet que el fa més propens a contraure infeccions. Per aquest motiu és molt important conèixer quines són les infeccions més freqüents i prevenir-les amb mesures de profilaxi antimicrobiana i altres.

Les infeccions són diferents en el temps, per això cal que els especialistes sàpiguen demanar els exàmens pertinents i aplicar el tractament més adequat per reduir la morbiditat i la mortalitat dels pacients.

Aproximació

El grup està format per especialistes en Malalties infeccioses, Microbiologia, Immunologia, especialistes en diferents òrgans (Nefrologia, Gastroenterologia, Cardiologia, Endocrinologia, Cirurgia...) i especialistes en Coordinació de trasplantaments. Gairebé la meitat dels pacients trasplantats, durant la fase posterior a la intervenció, desenvoluparà una infecció. L'objectiu del grup és reduir-les i minimitzar-ne la gravetat, per això desenvolupa i aplica protocols de profilaxi, de diagnòstic i de tractament antimicrobià.

Impacte

Aquestes mesures preventives, diagnòstiques i terapèutiques tenen un impacte positiu en la població trasplantada d'òrgan sòlid i en malalts immunodeprimits. S'apliquen i es desenvolupen protocols de profilaxi antimicrobiana i altres mesures de prevenció (vacunacions, colonització de bacteris multiresistents, etc.). S'apliquen protocols per a l'estudi i la detecció precoç de diferents infeccions, així com pautes de tractament antimicrobià molt efectives en infeccions nosocomials i oportunistes (infeccions que tenen lloc a l’hospital). També s'apliquen mesures d'aïllament quan el microorganisme detectat ho requereix.

Molts resultats d’aquests estudis que ha publicat el grup en revistes biomèdiques s’han incorporat a les guies de pràctica clínica nacionals i internacionals.