Cita de Guadalupe Mengod, Group leader (R4-IIBB-CSIC)
Estudiem els esdeveniments moleculars i anatòmics de la neuroinflamació en l’esclerosi múltiple, tant en cultius cel·lulars com en models animals, per trobar noves teràpies per aquesta malaltia

Recerca actual

Problema

L'esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa del sistema nerviós central que afecta principalment adults joves, especialment dones, i que suposa una càrrega de salut significativa tant des del punt de vista individual com per a la família i la comunitat.

És una malaltia inflamatòria crònica caracteritzada per dany en els axons (les branques de les neurones) i pèrdua de mielina de les neurones del cervell i de la medul·la espinal. Es produeix a conseqüència de la infiltració de glòbuls blancs (limfòcits i macròfags) que causa una pèrdua de funcions neurològiques. Per trobar noves teràpies, els investigadors han de comprendre com es desenvolupa aquesta inflamació.

Enfocament

El grup centra la seva activitat en l'anàlisi de les fosfodiesterases, uns enzims implicats en la neuroinflamació.

Utilitzem línies cel·lulars i cultius primaris de macròfags, com també un model d'esclerosi múltiple en ratolins per trobar noves dianes terapèutiques que permetin tractar aquesta malaltia. Un millor coneixement de les vies metabòliques implicades i les alteracions que presenten ens ajudarà a identificar nous fàrmacs capaços de modificar la progressió de la malaltia.

Impacte

El grup ha observat que algunes fosfodiesterases implicades en la neuroinflamació s'expressen de manera diferent segons el sexe dels animals. Ha observat així mateix una reducció significativa de les manifestacions clíniques quan els ratolins amb encefalomielitis autoimmune experimental es tracten de manera continuada amb un inhibidor de la fosfodiesterasa 7, específic de les AmpC. A la medul·la espinal dels ratolins tractats es van observar canvis en els nivells d'ARN missatger d'algunes fosfodiesterases, la qual cosa suggereix un tractament potencial per a aquesta malaltia.