Informació sobre malalties, proves i procediments

Aquest web disposa de nombrosos continguts sobre malalties, proves i procediments, i consells per cuidar la salut. Tots els continguts han estat validats per professionals mèdics i d’infermeria de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

Visites a pacients ingressats

Cada unitat d'hospitalització té un horari de visites en funció de la seva organització.

En general, l'horari de visita a pacients hospitalitzats és de 9:00 a 21:00 hores, excepte en l'horari en què els metges passen visita i/o el personal d’infermeria realitza cures específiques.

Hi ha determinades àrees d'assistència especialitzada, com és el cas de les Unitats de Cures Intensives, Urgències, Hospitals de Dia, Unitats de reanimació, etc., en les que l'horari pot variar per adaptar-se a les necessitats d'aquestes unitats. En aquestes unitats s’informa sobre l'horari de visites.

Es permet un màxim de dues visites per pacient a l’habitació, tot i que sempre condicionat al criteri mèdic.

Les visites massa llargues o nombroses poden cansar o molestar al pacient amb qui es comparteix habitació. Cal recordar evitar parlar en veu alta, el soroll i romandre en els passadissos.

Cal respectar el descans dels altres pacients.

No és recomanable que els menors de 12 anys estiguin de visita a la unitat d’hospitalització.

Una persona pot acompanyar al pacient durant tot el dia sempre que no existeixi contraindicació mèdica o per normativa de la unitat d’ingrés.

El personal sanitari indica quan l’acompanyant ha de romandre fora de l‘habitació.

Identificació del Personal de l’Hospital

Cada professional de l’hospital porta una targeta identificativa amb una franja de color, en la que consta el seu nom i categoria professional. El personal mèdic porta franja verda; el personal d’infermeria, la franja blava; el personal administratiu, la franja groga i el de serveis generals, la franja taronja.

Personal en Formació

L’Hospital Clínic és un hospital universitari per la qual cosa és possible que entre el personal que atén els pacients hi hagi persones en formació, estudiants de diferents disciplines o especialistes en formació que participen en el treball assistencial sota la supervisió del professional de plantilla que els tutoritza.

Informació clínica

El personal mèdic visita cada dia, els dies laborables. Els caps de setmana i festius, el personal mèdic de guardia s’encarrega de l’atenció fora de l’horari laboral convencional.

La informació sobre la situació mèdica es facilita al pacient, o a la persona o persones autoritzades, durant la visita diaria o en els horaris establerts per fer-ho a cada unitat d’ingrés.

En pacients menors d’edat la informació es dona als tutors legals.

El més habitual és proporcionar informació un cop al dia i si hi ha ha canvis significatius en la situació clínica del pacient.

No es pot donar informació clínica per telèfon, excepte autorització expressa del/la pacient.

Hospital sense Fum

El Clínic és un Hospital sense Fum, pel que està prohibit fumar en tot el recinte hospitalari, tal com estableix la legislació vigent.

Si un pacient ingressa i és fumador ha de demanar ajuda als professionals sanitaris per deixar de fumar.

Visitar-se a les Consultes Externes

Perquè una persona es pugui visitar en algun dels Serveis de l’Hospital, i atès que l’Hospital pertany al Sistema Integral de Salut de Catalunya (SISCat), cal el corresponent full de derivació des del Centre d’Assistència Primària (CAP).

La visita es programa tan aviat com és possible i se li comunica a l’usuari mitjançant el sistema establert pel servei corresponent.

Fer-se una prova diagnòstica

Les proves diagnòstiques, siguin analítiques o proves per la imatge, es programen d’acord amb les peticions que es reben des dels corresponents serveis on el pacient ha estat visitat.

Sempre es programen amb una petició mèdica que identifica el pacient a qui se li ha de fer i quina és la prova a realitzar, a més d’alguna altra informació més clínica.

La visita es programa tan aviat com és possible i se li comunica a l’usuari mitjançant el sistema establert pel servei corresponent.

Farmàcia ambulatòria

L’Àrea del Medicament de l’Hospital Clínic treballa per garantir un ús adequat, segur i eficient del medicament, amb una atenció personalitzada i centrada en el pacient, mitjançant el treball en equips multidisciplinaris. És la responsable de la gestió del subministrament de la medicació. També facilita la informació necessària per als pacients sobre els fàrmacs que se subministren. Es poden consultar els horaris d'atenció i més informació sobre la Farmàcia ambulatòria del Clínic en el següent enllaç: + informació.