El procés d'ingrés programat i alta es realitza en cadascun dels Serveis assistencials, els dies laborables, de dilluns a divendres, de 8:00 a 17:30 hores.

Fora d’aquest horari, l’ingrés, ja sigui programat o urgent, es realitza a través del Servei d’Admissions d’Urgències.

Per fer els tràmits administratius necessaris cal portar el Document identificatiu (DNI, NIE, passaport) i la targeta sanitària individual (TIS) o l’autorització de l’asseguradora corresponent, si és el cas.

Ingrés a la unitat d’hospitalització

En arribar a la unitat d’ingrés, el pacient és rebut pel personal d’infermera que fa l’acolliment, comprova la seva identitat i li col·loca el braçalet identificatiu al canell. En aquest braçalet consten nom, cognoms, data de naixement i número de la història clínica.

El braçalet no s’ha de treure durant els dies que duri l’ingrés ja que serveix per evitar confusions amb altres pacients. Per aquest motiu, la identitat es verifica abans de realitzar algun procediment.

El personal d’infermeria acompanya al pacient a l’habitació i li explica les normes de funcionament de la Unitat. Qualsevol dubte que sorgeixi es pot plantejar al personal d’infermeria.

S’ha de comunicar al personal d'infermeria si es pren alguna medicació, perquè el metge responsable en tingui coneixement. Sempre que sigui possible s’ha de portar la recepta mèdica o el prospecte dels medicaments. Durant l’ingrés no s’ha de prendre cap medicament que no doni el personal sanitari. És important informar de qualsevol al·lèrgia o problema que el pacient hagi tingut amb medicaments, aliments o altres productes.

Cal facilitar les dades (nom i telefon) d’un familiar de contacte.

A l’habitació s’ha de portar:

  • Un pijama
  • Unes sabatilles tancades pel taló
  • Una bata
  • Articles d’higiene personal

Si s’utilitzen pròtesis dentals, auditives, ulleres, etc., cal assegurar-se de guardar-les sempre quan es treguin a l’armari o al calaix de la tauleta auxiliar. Cal informar del seu ús al personal d’infermeria per evitar pèrdues o desperfectes.

S’ha de procurar no portar objectes de valor durant l’estada, i en cas de portar-ne, l’Hospital no es fa responsable de la seva pèrdua, excepte en el cas de que s'hagin dipositat al Servei de Seguretat de l’Hospital. Es pot preguntar al personal d’infermeria de com fer-ho.

És habitual compartir habitació amb un altre pacient amb el que cal recordar que s’ha de tenir la porta de l’habitació tancada, excepte en aquells casos en què el personal sanitari estableixi el contrari.

Si es comparteix habitació és possible que se senti informació mèdica de l’altra persona, per la qual cosa es recorda que un dels deures recollits en la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació a l’assistència sanitària és el de respectar la intimitat i la confidencialitat de terceres persones.

Cal mantenir baix el volum dels aparells de ràdio i televisió, que s’han d’apagar si així ho indica el personal d’infermeria o un altre pacient.

S’ha de mantenir el telèfon mòbil en mode silenci i evitar el seu ús durant la visita mèdica o d’infermeria.

Les unitats acostumen a tenir una zona per a acompanyants que es poden utilitzar durant les visites. S’ha d’evitar estar als passadissos.

Recomanacions durant l’ingrés

Per prevenir alguna infecció durant l’estada a l’hospital cal:

  • Rentar-se sempre les mans amb aigua i sabó, durant almenys 20 segons, després d’haver utilitzat el bany, abans de menjar o després de tocar un objecte que estigui brut. Les mans s’han de mantenir sempre netes.

  • És important recordar a qualsevol persona que cal tenir les mans netes.

  • No s’ha de visitar a ningú a l’hospital si s’està refredat, si la persona es troba malament i, especialment, si es té diarrea.

  • S’ha d’evitar tocar embenats o equips de sèrum del pacient.

Neteja de les instal·lacions

La neteja de l’habitació es realitza cada dia, habitualment en el torn de matí.

Si l’habitació necessita neteja, s’ha de comunicar al personal d’infermeria.

Els acompanyants han d’esperar a la zona d’acompanyants durant la neteja.

Preparació per a l’alta hospitalària

S’informa del dia d’alta amb 24-48h d'antelació, tot i que aquest període pot variar en funció de la situació clínica.

En general, es procura donar les altes abans de les 12 del migdia.

A l’alta, es dona al pacient la informació i la documentació sobre el que s’ha de fer a continuació, pel que fa a tractaments o si s’han de fer visites posteriors. S’ha de comprovar que la documentació facilitada sigui la del pacient correcte abans de marxar.  

Alimentació durant l’ingrés

L’alimentació forma part del tractament, per la qual cosa l’elaboració de la dieta dels pacients està supervisada pel Servei de Dietètica a fi d’adequar-la a cada situació mèdica.

Cal recordar al personal d’infermeria si el pacient té algun tipus d'intolerància, al·lèrgia o restricció.

No s’han de menjar o beure aliments que no estiguin inclosos a la dieta, excepte si el personal mèdic ho autoritza. No s’ha de guardar cap aliment a l’habitació, doncs podrien ocasionar problemes sanitaris.

A la Unitat on es fa l’ingrés s’informa de l’horari dels àpats.