Política privacitat Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica (FCRB)

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant, “el Reglament”), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), i en relació a les dades que els usuaris introdueixin en els formularis de la Web, li informem que:

El Responsable del Tractament de les seves dades es la FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (en endavant, l’“Entitat” o "FCRB"), amb CIF G-59319681 i domicili al Carrer Rosselló, 149-153, amb C.P. 08036 de Barcelona. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodades@recerca.clinic.cat

Les seves dades seran tractades únicament d’acord amb les següents finalitats i bases legitimadores del seu tractament:

1.- Tractaments tenint en compte el consentiment inequívoc de l’interessat (art.6.a) RGPD):

  • Tractament de dades amb la finalitat de gestionar la seva petició d’informació a través d’aquesta Web.
  • Tractament de dades amb la finalitat de mantenirlo informat sobre les novetats científiques i les activitats i promocions organitzades per l’Entitat.
  • Tractament de dades amb la finalitat de gestionar el seu currículum professional sigui per donar resposta a una convocatòria concreta o per passar a formar part de la borsa de treball.
  • Tractament de dades amb la finalitat de realitzar un seguiment dels visitants a la Web, per conèixer les seves preferències.

2.- Tractaments tenint en compte l’execució d’un contracte o mesures pre-contractuals (art. 1.b) RGPD):

  • Tractament de dades amb la finalitat de contractació de personal.
  • Tractament de dades amb la finalitat d’impartir formació.

3.- Tractaments tenint en compte una obligació legal (art. 1.c) RGPD):

  • Comunicar informació a autoritats publiques, reguladores o òrgans governamentals en aquells supòsits en que sigui necessari ferho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions reguladores.
  • Tractament de dades per a la gestió fiscal, administrativa i comptable de les donacions rebudes.

4.- Tractaments tenint en compte l’interès legítim del Responsable del Tractament (art. 1.f) RGPD):

Tractament de les dades de contacte.

Tractament de les dades de la persona de contacte d’una empresa, o persones físiques, a efectes de localització professional i en funció de la prestació dels Serveis que ofereixen (en relació amb l’article 19 LOPDGDD).

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals i a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el seu consentiment per a finalitats especifiques. Pot exercir aquests drets a través del correu electrònic protecciodades@recerca.clinic.cat en el que també pot sol·licitar els formularis per a l’exercici de drets. A més a més, li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades davant qualsevol actuació de la FCRB que consideri que vulnera els seus drets.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per a cap finalitat diferent a l’establerta en la present Política de Privacitat, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part d’un Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la legislació de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, l’Entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment haurà de donar-se per part de seu representant o tutor legal.

Les seves dades facilitades es conservaran durant el temps que resulti necessari per complir amb les finalitats per les quals van ser recavades i durant els terminis exigits per la normativa vigent, fins que no pugui exigir-se responsabilitat respecte als tractaments i a la finalitat del tractament. En altres casos, les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.

L’usuari podrà accedir a l’espai intranet, mitjançant nom d’usuari i contrasenya, devent acceptar les condicions de la Política de Privacitat que trobarà al panell d’identificació.