Title

Els canvis en la fragilitat com a factor predictiu del risc de reingressos en pacients amb cirrosis hepàtica

Objective

La cirrosis hepàtica es troba entre les deu primeres causes de mort en persones adultes a tot el món. La fase descompensada de la malaltia es caracteritza per l’aparició recurrent d’una sèrie de signes i símptomes que condicionen la qualitat de vida d’aquestes persones. Recentment, s’ha descrit l’associació entre la fase descompensada i l’aparició d’altres complicacions sistèmiques addicionals, com pot ser la reducció de la massa muscular, la desnutrició, ... totes elles associades a la fragilitat. El Liver Frailty Index (LFI) és una de les eines dissenyades específicament per mesurar la fragilitat i identificar els risc en pacients amb cirrosis hepàtica. Malgrat la utilitat d’aquesta eina, fins ara no hi ha estudis publicats avaluant els canvis en la fragilitat en malalts amb cirrosis hepàtica descompensada. En aquest estudi, es vol avaluar els canvis en el valor del LFI (Delta Frailty) mesurats en diferents punts posteriorment a un ingrés hospitalari en aquest tipus de malalts, per predir el risc de reingrés en aquesta població. Per tal de demostrar-ho es durà a terme un estudi observacional prospectiu al Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. L’estudi tindrà una durada de 2 anys i s’inclouran tots els pacients consecutius amb malaltia hepàtica en fase de cirrosis descompensada que ingressin i siguin donats d’alta a l’Hospital Clínic de Barcelona per complicacions de la cirrosis, i que realitzin seguiment mèdic al servei de consultes externes d’Hepatologia de l’hospital.