Els Contractes de Recerca Avançada Fundació BBVA - Hospital Clínic de Barcelona estan destinats a especialistes de les Ciències de la Salut, amb experiència en recerca, que vulguin aprofundir la seva especialització científica mitjançant el desenvolupament d'un projecte específic relacionat amb les línies estratègiques de recerca del Campus Clínic:

 • Agressió biològica i mecanismes de resposta
 • Fetge, sistema digestiu i metabolisme
 • Oncologia i Hematologia
 • Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal
 • Neurociències clíniques

Aquests contractes, convocats anualment des del 2021 durant tres anys i orientats a un perfil d'excel·lència, porten els noms dels doctors Joan Rodés i Josep Baselga, com a reconeixement a dues figures particularment innovadores i transformacionals de la biomedicina, les múltiples contribucions de les quals segueixen vives avui a nombroses facetes de la millor clínica i investigació translacional avançada.

Més informació ayudas-investigacion@fbbva.es  i CONTRATOSFBBVA-HCB@clinic.cat

Bases de la convocatòria

Es concediran dos contractes de recerca a dos professionals que tinguin un perfil investigador clínic i/o translacional marcat per al desenvolupament d'un projecte de recerca de marcat caràcter personal.

El projecte de recerca serà de naturalesa clínica i/o translacional i es desenvoluparà de forma coordinada a l'Hospital Clínic i en un o diversos centres de referència, seleccionats de comú acord amb el cap de servei (segons la temàtica del projecte) de l'Hospital Clínic on es durà a terme el projecte sol·licitat.

La durada del contracte de recerca serà de 3 anys i comportarà l'estada d'1 any a centre o centres de referència diferent/s de l'Hospital Clínic de Barcelona (un mínim de 6 mesos haurà de ser a un centre estranger). Excepcionalment, l'estada podrà ser ampliada fins a un màxim de 2 anys.

Els sol·licitants seran persones físiques de nacionalitat espanyola amb independència del seu lloc de residència o nacionals d'altres països amb una residència a Espanya estable o de llarga durada, amb una trajectòria de recerca científica en l'àmbit clínic i/o translacional que demostri especial interès per la investigació en alguna de les línies estratègiques de recerca del Campus Clínic.

Al moment de la sol·licitud, el sol·licitant haurà de tenir una edat inferior a 45 anys, ser especialista en algun dels àmbits de les Ciències de la Salut i no haver transcorregut més de 10 anys des de la finalització de la seva formació sanitària especialitzada. Haurà d'haver finalitzat la tesi doctoral i estar en possessió del títol de doctor.

Aquests contractes són incompatibles amb l'obtenció o el gaudi d'altres contractes de manera simultània.

Els caps dels serveis de l'Hospital Clínic de les àrees respectives dels projectes seleccionats designaran per a cadascun un tutor. El tutor serà un destacat professional del centre, que supervisarà el desenvolupament del projecte i participarà en la selecció i contacte amb el/s centre/s de referència per a les estades.

Cada contracte d’investigació estarà dotat amb un import de 100.000 euros anuals. Es distribuiran en 65.000 euros de salari brut i 35.000 euros per finançar les despeses de desplaçament i allotjament, així com l’adquisició de material fungible i altres despeses associades al projecte que siguin necessàries per a la seva execució. Aquestes despeses hauran de ser detallades i justificades a la memòria del projecte.

La sol·licitud incorporarà la següent documentació:

 1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat pel sol·licitant, (a descarregar del lloc web de la convocatòria).

Aquest inclourà un text amb la motivació del sol·licitant en presentar la sol·licitud, de màxim 1.000 caràcters amb espais inclosos.

 1. Còpia del DNI (per les dues cares) / Passaport.
 2. En cas de sol·licitants nacionals d'altres països diferents d'Espanya aportar la documentació que acrediti la residència estable o de llarga durada a Espanya: certificat de Registre de la Unió, targeta d'identitat d'estranger, targeta d'autorització per a residència d'acord amb la Llei 14/2013 de 27 de setembre de suport als emprenedors i la seva internacionalització i certificat històric d'empadronament, segons escaigui.
 3. Còpia del títol d’especialista.
 4. Còpia del títol o acreditació d’haver sol·licitat l’expedició del títol de doctor.
 5. Currículum Vitae generat de forma automàtica des de l'editor CVN de la FECYT-Ministeri de Ciència i Innovació.
 6. Una carta de referència d'un investigador o expert del camp respectiu que tingui un coneixement directe de les contribucions del sol·licitant. Aquesta carta haurà de ser remesa directament pel seu signant, juntament amb el document de Tractament de Dades Personals, a l’adreça de correu electrònic ayudas-investigacion@fbbva.es abans del tancament del termini de presentació de sol·licituds. En cap cas aquesta carta de referència no la pot signar un cap de servei de l'Hospital Clínic.
 7. Projecte de recerca que cal desenvolupar seguint el format que es proposa.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 30 de novembre del 2022 al 28 de febrer del 2023, a les 18:00 h, hora peninsular espanyola.

Els sol·licitants podran emplenar la sol·licitud i acompanyar la documentació requerida en idioma espanyol o anglès.

Totes les sol·licituds es presentaran a través de l'adreça de correu electrònic ayudas-investigacion@fbbva.es indicant en l'assumpte del missatge el nom del sol·licitant.

Si la sol·licitud contingués errors esmenables, la Fundació BBVA ho posarà en coneixement del sol·licitant perquè, en el termini improrrogable de 10 dies naturals des de la comunicació esmentada, procedeixi a la seva esmena, com a condició imprescindible perquè sigui tinguda en compte en el procés d'avaluació.

El procés de selecció i assignació dels contractes de recerca serà realitzat per una comissió avaluadora, constituïda per 10 experts de prestigi reconegut en l'àmbit de la investigació clínica i/o translacional.

Els membres de la comissió seran nomenats per la Fundació BBVA i l'Hospital Clínic de Barcelona per parts iguals. La presidència de la comissió serà ocupada per un membre de l'Hospital Clínic i tindrà vot de qualitat.

La comissió avaluadora valorarà les sol·licituds tenint en compte principalment:

 • Perfil curricular del sol·licitant
 • Projecte de recerca presentat
 • Viabilitat del projecte presentat

La comissió actuarà amb completa independència, atenent-se als millors criteris aplicables a la investigació.

La resolució de la convocatòria es farà pública no més tard del 31 de maig del 2023.

La convocatòria es pot declarar totalment o parcialment deserta i la decisió de la comissió avaluadora serà inapel·lable.

Un cop resolta la convocatòria, es faran públics a les webs de la Fundació BBVA i de l'Hospital Clínic el nom dels beneficiaris dels contractes de recerca i la composició de la comissió avaluadora.

No es mantindrà correspondència o cap comunicació addicional amb els sol·licitants que no hagin resultat seleccionats. En cap cas no es facilitarà informació desagregada o individualitzada de les sol·licituds rebudes, ni respecte la deliberació de la comissió.

Els beneficiaris dels contractes de recerca han de subscriure abans del 30 de juny del 2023 el compromís d'acceptació. El començament del gaudiment del contracte de recerca haurà de tenir lloc abans de tres mesos des de la formalització del compromís d'acceptació.

L'acceptació comportarà necessàriament per part de l'investigador seleccionat un compromís de dedicació estable durant tot el període de desenvolupament del projecte i la vigència del contracte de recerca subscrit.

A la convocatòria es complirà amb el que indica la normativa legal vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

El fet de concórrer a aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les seves bases i la seva resolució, la qual serà inapel·lable, i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació.

Excepcionalment i per motius degudament justificats, la Fundació BBVA i l'Hospital Clínic es reserven el dret de modificar les bases per tal d'aclarir-ne o precisar-ne el contingut, sense que això pugui suposar una alteració substancial ni arbitrària del mateix. El text de les bases estarà disponible als llocs web de la Fundació, www.fbbva.es, i de l'Hospital Clínic, www.clinicbarcelona.org.

El Dr. Josep Baselga i el Dr. Joan Rodés

Un projecte de: