Estades formatives

Les estades formatives estan previstes per a professionals estrangers que estiguin desenvolupant la seva activitat professional en algun país amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni de col·laboració cultural.

Les estades formatives estan previstes per a professionals estrangers. Aquestes han de ser autoritzades pel Ministeri de Sanitat espanyol.

Informació Estades Formatives del Ministeri de Sanitat espanyol

Procediment a seguir

1. Contacte amb l'especialitat corresponent de l'Hospital Clínic per conèixer la disponibilitat.

2. La Comissió de Docència de l'Hospital Clínic, després de valorar la seva sol·licitud, emetrà un informe favorable o desfavorable. Si és favorable, l'hospital farà les gestions oportunes amb l'òrgan competent en matèria de formació especialitzada de la nostra Comunitat Autònoma per a l'obtenció del corresponent informe.

3. Si l'informe de la Comunitat Autònoma és favorable, l'interessat rebrà per email aquest informe juntament amb el de la Comissió de Docència, perquè es pugui prosseguir amb els tràmits necessaris a través del web del Ministeri de Sanitat

Secretaria Direcció de Docència