Cita de Jordi Camps, Junior group leader (R3B)
El coneixement del genoma de les cèl·lules tumorals és fonamental per entendre el perquè una cèl·lula normal esdevé cancerosa

Recerca actual

Problema

La major part de les cèl·lules tumorals es caracteritzen per presentar alts nivells d'alteracions en gens i cromosomes, les quals afavoreixen un creixement cel·lular descontrolat i invasiu, aixñi com l'aparició de metàstasis. El nostre grup pretén entendre els mecanismes d'inestabilitat genòmica i heterogeneïtat tumoral, així com utilitzar la informació genètica, amb l'objectiu de descobrir marcadors moleculars que permetin millorar el pronòstic i la predicció de la resposta als tractaments en el càncer colorectal.
 

Aproximació

Actualment, l'anàlisi del genoma es beneficia del desenvolupament i aplicació de tècniques multi-òmiques orientades a detectar des de reorganitzacions cromosòmiques fins a canvis individuals de nucleòtids, així com l'impacte d'aquestes sobre l'expressió gènica de la cèl·lula. Mitjançant l'ús d'aquestes tècniques podem caracteritzar els perfils genòmics de tumors primaris de còlon i recte, així com identificar vies cel·lulars i dianes moleculars i, a continuació, modelar els mecanismes funcionals implicats en la carcinogènesi colorectal.

Impacte

L'estudi de les alteracions genòmiques i d'expressió gènica ha permès la identificació de marcadors cel·lulars i moleculars per tal d'estratificar els pacients amb càncer de còlon i recte segons la probabilitat de desenvolupar metàstasis, així com saber quins pacients tenen menys possibilitats de respondre al tractament amb quimio i radioteràpia. Aquestes eines moleculars seran d'utilitat per ajudar als oncòlegs a prendre decisions sobre l'evolució i tractament dels pacients amb aquesta neoplàsia.