Cita de Xavier Forns, Group leader (R4)
El tractament de l’hepatitis C amb agents antivirals és un exemple extraordinari de com la col·laboració entre científics bàsics i clínics pot fer avançar un camp

Recerca actual

Problema

El nostre grup té dos focus principals de recerca clínica i translacional: les hepatitis virals i les malalties hepàtiques autoimmunes. Les hepatitis víriques, principalment les hepatitis C i B, són causes rellevants de cirrosi, carcinoma hepatocel·lular i mortalitat relacionada amb el fetge a tot el món. En el cas de la infecció pel virus de l'hepatitis B (VHB, amb VHD o sense), no hi ha un tractament eficaç, per la qual cosa investigar en aquest àmbit és un repte. També treballem en aspectes clínics i translacionals de l'hepatitis autoimmune i les malalties hepàtiques colestàsiques. En tots dos casos, un millor coneixement de la fisiopatologia, i en particular de les respostes immunitàries adaptatives, serà clau per avançar en teràpies futures.

Finalment, el nostre equip té dos focus d'investigació clínica més: 1) les malalties metabòliques causades per l'acumulació de coure (malaltia de Wilson) o de ferro (hemocromatosi), que poden evolucionar cap a la cirrosi si no es diagnostiquen i tracten a temps, i 2) les lesions hepàtiques induïdes per fàrmacs (DILI), la incidència dels quals va en augment a causa de l'ampli ús de medicaments en la població general.

Enfocament

En l'àmbit de les hepatitis víriques, els avenços en el coneixement de les interaccions entre el virus i les respostes immunitàries són clau per entendre la història natural de la malaltia i el desenvolupament de noves dianes terapèutiques. Això és particularment rellevant a l'hepatitis B crònica, on un esgotament immunològic de les cèl·lules T pot explicar la persistència del VHB. El nostre grup treballa activament en l'exploració dels mecanismes que expliquen la disfunció de les cèl·lules T i B durant la infecció per hepatitis B (a les diferents fases de la malaltia), mitjançant la caracterització de determinades poblacions de limfòcits intrahepàtics, així com l'avaluació de l'activitat de replicació viral als hepatòcits. Pel que fa a l'hepatitis autoimmune (AIH), estem treballant en la caracterització de les poblacions de cèl·lules immunes perifèriques i intrahepàtiques en pacients acabats de diagnosticar i en aquells que presenten un brot després de la retirada de la immunosupressió com a model per entendre millor la patogènesi de la malaltia i els factors immunològics que prediuen la resposta al tractament.

En el cas de les malalties hepàtiques metabòliques i induïdes per fàrmacs, els estudis epidemiològics i la cerca de factors (genètics o ambientals) que intervenen en els resultats de les malalties són camps en expansió.

.

Impacte

El grup ha realitzat contribucions importants a l'estudi de l'impacte de la curació de l'hepatitis C, especialment en el tractament (amb antivirals d'acció directa) en pacients amb malalties hepàtiques avançades i manifestacions extrahepàtiques associades. Actualment, ens centrem en: 1) l'anàlisi dels factors virològics i immunològics implicats en l'evolució de l'hepatitis B i el seu ús potencial per predir la resposta a la teràpia, i 2) l'estudi dels factors transcriptòmics i immunològics que prediuen la resposta al tractament en pacients amb HIA per dissenyar posteriorment un enfocament terapèutic individualitzat, administrant una immunosupressió més agressiva als pacients amb menors canvis de resposta a la teràpia estàndard amb corticoides i azatioprina.