Cita de Albert Morales, Group leader (R4-IIBB-CSIC)
Estudiem les proteïnes implicades en la resistència a la quimioteràpia per oferir solucions millors als pacients amb tumors hepàtics

Recerca actual

Problema

La introducció de teràpies moleculars ha significat un gran avenç mèdic, no aprofitat suficientment en el tractament dels tumors hepàtics per la complexitat que comporta.

La poca eficiència de la quimioteràpia i l'aparició de resistència al tractament molt sovint en condicionen el fracàs terapèutic.

Canvis al microambient hepàtic durant la malaltia hepàtica crònica afavoreixen el creixement dels tumors primaris del fetge i la implantació de metàstasi des d’altres òrgans.

Per tot plegat, s'han de testar teràpies farmacològiques que combaitn la resistència al tractament i ataquin la metàstasi per poder-les introduir, després, a la clínica.

Aproximació

La quimioteràpia provoca l’aparició d’alteracions cel·lulars que originen la resistència al tractament que, un cop identificades, es poden tractar amb fàrmacs específics.

En models cel·lulars i animals el grup identifica dianes específiques que condicionen l'eficàcia del tractament i que permeten seleccionar els malalts que responguin millor a la quimioteràpia.

Hi ha teràpies contra el microambient tumoral o immunoteràpia poden incrementar l'eficàcia de la quimioterapia actual sobre el tumor de fetge.

Impacte

Els objectius del grup són identificar marcadors que puguin anticipar l’eficàcia dels diversos tractaments disponibles per als malalts amb tumors hepàtics, i desenvolupar noves teràpies dirigides contra proteïnes del microambient tumoral i d’immunoteràpia com a alternativa, o en combinació, a la quimioteràpia actual.