Cita de Rafel Oliva, Group leader (R4)
La recerca és la nostra única eina per descobrir el funcionament normal de l’organisme, les causes de les malalties i desenvolupar estratègies de prevenció i tractament. Això és ciència, i la ciència va de trobar la veritat

Recerca actual

Problema

L’esterilitat i les alteracions del desenvolupament i la diferenciació cel·lular són problemes mèdics molt freqüents, que afecten 1 de cada 5 parelles en edat reproductiva i una proporció molt important de la població adulta. La majoria de causes encara són desconegudes, fet que repercuteix negativament en l’èxit dels tractaments de reproducció.

El grup investiga les causes moleculars de l’esterilitat masculina i les alteracions de la diferenciació de les cèl·lules germinals, del desenvolupament embrionari i de la transmissió d’informació a les generacions següents. Així es podrà obtenir un diagnòstic i pronòstic correctes, a més d’obrir la porta a noves estratègies de prevenció i de tractament.

Aproximació

El grup aplica estratègies de descripció genètica, genòmica, epigenòmica, transcriptòmica i proteòmica a l’estudi de la línia germinal masculina. L’objectiu és identificar tant els mecanismes moleculars normals com les alteracions en la funció reproductiva, en el desenvolupament embrionari i en la transmissió d’informació que poden afectar la salut de les generacions següents.

Impacte

Ha estat un dels grups pioners en la descripció molecular de la línia germinal masculina normal, de les alteracions associades a l’esterilitat i de les fallides reproductives. La recerca li ha permès identificar proteïnes de l’embrió procedents exclusivament del pare.

Actualment investiga la contribució paterna a l’embriogènesi (formació i desenvolupament de l’embrió), la salut de la descendència des de la perspectiva de l’ARN, de les proteïnes i de la informació epigenètica, que podrien explicar bona part de les alteracions associades al fracàs reproductiu, a problemes metabòlics o de diferenciació cel·lular en l’edat adulta.