Cita de Maribel Diaz-Ricart, Group leader (R4)
La recerca és una activitat que genera moltes frustracions, que es compensen amb moments fugaços d’èxit i brillantor

Recerca actual

Problema

La trombosi venosa i l’arterial i la malaltia vascular associada són la principal causa de mort i discapacitat mundials. Els costos anuals directes i indirectes i alguns dels seus tractaments superen els 49.000 milions d'euros a la Unió Europea, inclosos els costos directes de salut (24.000 milions d'euros), la pèrdua de productivitat (17.000 milions d'euros) i l'atenció al pacient (9.000 milions d'euros).

Es preveu que els costos mèdics associats als tractaments d'aquestes condicions, algunes d'elles prevenibles, augmentin de forma exponencial durant les dues pròximes dècades. Les disfuncions macroangiopàtiques i micro probablement estan molt implicades en l’origen d'aquestes malalties, que presenten una elevada morbi/mortalitat.

Aproximació

L’hemorràgia i la trombosi representen els dos vessants de les alteracions vasculars i hemostàtiques (del control de les hemorràgies). El grup explora les característiques clíniques, genètiques i moleculars del trastorn congènit i adquirit de l'hemostàsia per obtenir fonaments sòlids per a una comprensió millor de les patologies.

La disfunció endotelial (DE, pèrdua de la funció de l’endoteli) és una condició comuna a molts estats patològics i n’afavoreix les complicacions més greus. Investigar els mecanismes de la DE a nivell macro i microvascular és de gran importància per definir els objectius per prevenir-ne i/o corregir-ne l’impacte perjudicial en les patologies en les quals està implicada (bàsicament, vasculars).

Impacte

El grup ha millorat la caracterització de fenotips hemorràgics i trombòtics i ha identificat biomarcadors comuns i específics de la DE; ha investigat i definit biomarcadors de la DE que prediuen la malaltia de l’empelt contra l’hoste (MECH) en el context del transplantament de progenitors hematopoètics; ha explorat intervencions terapèutiques sobre DE i complicacions microvasculars; ha avaluat teràpies farmacològiques/transfusionals, i ha desenvolupat algoritmes pel diagnòstic i tractament de les microangiopaties trombòtiques.