Cita de Silvia Affò, Junior group leader (R3B)
Afrontar reptes per explorar noves oportunitats terapèutiques

Recerca actual

Problema

Els tumors no estan formats només per cèl·lules tumorals, sinó que també inclouen un microambient tumoral (TME) complex i heterogeni, on les cèl·lules immunitàries, les cèl·lules endotelials, els fibroblasts i la matriu extracel·lular (ECM) interactuen entre elles i donen suport al creixement i metàstasi del tumor. Per tant, hi ha una necessitat urgent de desenvolupar noves estratègies terapèutiques dirigides no només a les cèl·lules tumorals sinó també a la complexitat del seu TME. 

Aproximació 

Amb la nostra recerca investiguem el paper funcional, la plasticitat i l'heterogeneïtat del TME en tumors sòlids caracteritzats per un estroma desmoplàstic excessiu, amb acumulació de fibroblasts associats al càncer (CAF) i matriu extracel·lular. A partir de les seves funcions pro-tumorigèniques, els CAF es consideren un objectiu terapèutic atractiu. Tanmateix, no s'ha abordat com els CAF canvien dinàmicament a mesura que el càncer evoluciona, o com això pot afectar l'heterogeneïtat general del tumor. Per investigar aquests aspectes de la malaltia, utilitzem models experimentals in vitro i in vivo de tumors hepàtics i metàstasi, i integrem la nostra investigació amb transcriptòmica d'alt rendiment i anàlisis bioinformàtiques.

Impacte

Tot i que la investigació de la complexitat del TME pot representar una oportunitat terapèutica per al desenvolupament de noves teràpies dirigides, es necessita urgentment una comprensió més àmplia dels CAF i de l'estroma tumoral per garantir tractaments exitosos i evitar efectes nocius en pacients. 

Amb la nostra experiència en la investigació de les CAF, amb la nostra línia de recerca pretenem desxifrar, analitzar i modelar l'heterogeneïtat i la plasticitat de les CAF per al seu ús en teràpies futures combinades per al tractament de tumors desmoplàstics.