Cita de Jordi Esteve Reyner, Group leader (R4)
En la recerca per trobar una cura per als pacients amb neoplàsies hematològiques, totes les contribucions són importants

Recerca actual

Problema

Els darrers anys hi ha hagut avenços importants en el tractament dels pacients amb neoplàsies hematològiques. Però per a una proporció significativa d’aquests malalts els beneficis obtinguts, tant pel que fa a la resposta al tractament com a la supervivència, encara són limitats. Davant d’aquesta situació, un coneixement més profund de la biologia d’aquestes neoplàsies segurament contribuirà a millorar-ne els resultats terapèutics i, per tant, el pronòstic i la supervivència dels pacients. 

Aproximació

L'estratègia del grup consisteix a cercar alteracions moleculars que es puguin utilitzar com a dianes terapèutiques per fer front a les neoplàsies hematològiques.

També busca millorar el coneixement del microambient en què proliferen les cèl·lules neoplàsiques, així com dels mecanismes fisiològics de defensa de l’organisme davant d’aquest creixement.

Impacte

Els resultats de la recerca han millorat la definició molecular de certs tipus de leucèmia aguda mieloblàstica, l’establiment de correlacions entre el fenotipus molecular i les dades clínico-hematològiques i el pronòstic dels malalts amb neoplàsies mieloproliferatives cròniques i diversos tipus de limfoma no Hodgkin. També ha contribuït a implementar nous tractaments per als pacients amb mieloma i altres gammapaties monoclonals.