Cita de Dolors Colomer, Group leader (R4)
Volem fer realitat la teràpia personalitzada, amb tractaments específics i optimitzats en funció de les alteracions genètiques de cada pacient

Recerca actual

Problema

Recentment s’han identificat un gran nombre d’alteracions genètiques que han obert un ventall de possibilitats a l’hora de descobrir estratègies terapèutiques noves i marcadors predictius nous per a les neoplàsies limfoides B. Les neoplàsies limfoides són càncers molt heterogenis i relativament freqüents que afecten la sang, els ganglis limfàtics i altres òrgans en forma de leucèmies o limfomes. I malgrat que els últims temps s’han desenvolupat teràpies més eficaces, avui dia encara no hi ha cap tractament curatiu per a aquestes malalties. A més, la generació de resistències (que es deuen tant a l’heterogeneïtat del tumor com a les cèl·lules acompanyants, el microambient tumoral) és un obstacle per poder tenir èxit clínic a llarg termini.

Aproximació

La recerca se centra en el desenvolupament i la validació de teràpies específiques noves, la recerca de possibles combinacions amb altres fàrmacs i en l’estudi de resistències en models preclínics de leucèmia limfàtica crònica (LLC) i de limfoma de cèl·lules del mantell (LCM). Per dur a terme aquest treball experimental el grup avalua l’eficàcia de fàrmacs nous en cèl·lules tumorals aïllades dels pacients, en línies cel·lulars i en models animals, tenint en compte la interacció entre la cèl·lula tumoral i el seu microambient.

Impacte

El grup vol assegurar-se que els resultats experimentals tinguin uns beneficis pràctics i serveixin per millorar la qualitat i l’esperança de vida dels pacients. El  projecte es basa en el desenvolupament de teràpies preclíniques noves, la validació d’aquests resultats experimentals en models de ratolí i en descriure tant el mecanisme d’acció com el de resistència.

L’objectiu és que els resultats es puguin aplicar a la pràctica clínica i fer realitat, així, la teràpia personalitzada, basada en l'optimització del tractament per a cada pacient, millorant-ne els beneficis i evitant-ne els efectes secundaris adversos.