Cita de Antoni Castells, Group leader (R4)
Conèixer la causa de les malalties, i entendre com i per què s'hereten, és el primer pas per prevenir-ne moltes. I si hi ha alguna malaltia en què aquesta aproximació és paradigmàtica és el càncer

Recerca actual

Problema

Les neoplàsies gastrointestinals i pancreàtiques són uns dels càncers més freqüents als països occidentals, i dels que provoquen més morts. Paradoxalment, alguns, com el càncer colorectal, es poden prevenir amb facilitat perquè acostumen a aparèixer precedits per lesions premalignes que es poden extirpar i evitar, així, la progressió cap a càncer.

Per altra banda, en un percentatge petit però molt significatiu de casos el tumor és conseqüència d'una malaltia hereditària. De moltes d’elles en coneixem els gens responsables.

Aproximació

La prevenció del càncer colorectal contempla diverses aproximacions en funció dels factors personals i/o familiars que en condicionen l’aparició. Entre la població general, instaurar programes de cribratge és la mesura més cost-efectiva. En les formes hereditàries, el consell genètic i la realització, si s'escau, d'anàlisis genètiques permet identificar les persones portadores de mutacions. Per últim, les tècniques d’endoscòpia avançada afavoreixen la detecció i eventual extirpació de les lesions primerenques.

Impacte

Estudis del  grup han permès conèixer l'eficàcia de diverses estratègies de cribratge del càncer colorectal i pancreàtic, així com la identificació de biomarcadors derivats de les alteracions moleculars dels tumors. També ha establert quina és la millor aproximació per a la detecció de la síndrome de Lynch, que és la principal forma de càncer colorectal hereditari. Finalment, múltiples estudis clínics han ajudat a definir les indicacions i el rendiment de diverses tècniques endoscòpiques i quirúrgiques per al diagnòstic i tractament d'aquestes neoplàsies.