Els Contractes de Recerca Avançada Fundació BBVA - Hospital Clínic Barcelona estan destinats a especialistes de les Ciències de la Salut, amb experiència en recerca, que vulguin aprofundir la seva especialització científica mitjançant el desenvolupament d'un projecte específic relacionat amb les línies estratègiques de recerca del Campus Clínic , desenvolupades conjuntament per l'Hospital Clínic Barcelona i l'Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS):

• Agressió biològica i mecanismes de resposta
• Fetge, sistema digestiu i metabolisme
• Oncologia i Hematologia
• Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, cardiovascular i renal
• Neurociències clíniques

Aquests contractes, convocats anualment des del 2021 i orientats a un perfil d'excel·lència, porten els noms dels doctors Joan Rodés i Josep Baselga, com a reconeixement a dues figures particularment innovadores i transformacionals de la biomedicina, les múltiples contribucions de les quals continuen vives avui en nombroses facetes de la millor clínica i investigació translacional avançada.

Documentació

Formulari de sol·licitud

Bases Contractes Investigació

Imprès de solicitud

Descripció del projecte

Memòria del projecte

Tractament dades personals

Detalls de la convocatòria

Es concediran dos contractes de recerca a dos professionals que tinguin un marcat perfil investigador clínic i/o translacional per al desenvolupament i el lideratge d'un projecte de recerca.

La durada del contracte de recerca serà de 3 anys i comportarà una estada dun temps mínim de 6 mesos. L'estada serà en un o diversos centres de prestigi internacional, preferentment a l'estranger, llevat que hi hagi a Espanya un centre capdavanter en aquesta disciplina diferent de l'Hospital Clínic Barcelona/IDIBAPS. Els centres seleccionats seran de comú acord entre el beneficiari i el cap de servei. En casos en què es consideri rellevant per desenvolupar-lo, l'estada podrà ser ampliada fins a un màxim de 2 anys.

Els sol·licitants seran persones físiques de nacionalitat espanyola amb independència del seu lloc de residència o nacionals d'altres països amb una residència a Espanya estable o de llarga durada, amb una trajectòria de recerca científica a l'àmbit clínic i/o translacional que demostri especial interès per la investigació en alguna de les línies estratègiques de recerca del Campus Clínic.

A més, els sol·licitants hauran de complir els següents requisits en el moment de la sol·licitud:

Tenir una edat inferior als 45 anys. Aquesta edat podria ser ampliada fins a un màxim de tres anys quan s'hagin produït interrupcions a la carrera professional pel naixement, adopció o acolliment de fill/s, o per baixes per accident
o malaltia de dos o més mesos continuats. En els supòsits esmentats i sempre que siguin degudament acreditats, es podria ampliar el termini en un període igual al de la interrupció, arrodonint-lo a l'alça per mes complet.

La candidatura per ampliar el termini d'edat per qualsevol d'aquestes raons s'haurà de fer incorporant una carta d'al·legació juntament amb la documentació justificativa necessària.

L'Hospital Clínic Barcelona i la Fundació BBVA estudiaran l'acceptació d'al·legacions i en remetran una fallada al sol·licitant.

Ser especialista en algun dels àmbits de les ciències de la salut.
Haver finalitzat la tesi doctoral i estar en possessió del títol de doctor.
Aquests contractes són incompatibles amb l'obtenció o el gaudi d'altres contractes de manera simultània.

Els caps dels serveis de l'Hospital Clínic Barcelona de les àrees respectives dels projectes seleccionats designaran per a cadascun un tutor. El tutor serà un destacat professional del centre, que supervisarà el desenvolupament del projecte i participarà en la selecció i contacte amb el/s centre/s de referència per a les estades.

Cada contracte de recerca estarà dotat amb un import de 300.000 euros per als tres anys. Es distribuiran en 65.000 euros de salari brut anual del beneficiari i 105.000 euros per finançar les despeses de desplaçament i allotjament, així com ladquisició de material fungible i altres despeses associades al projecte que siguin necessàries per a la seva execució. Aquestes despeses hauran de ser detallades i justificades a la memòria del projecte i tindran una despesa mínima anual de 10.000 euros.

La sol·licitud incorporarà la següent documentació:

1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat pel sol·licitant, (a descarregar del lloc web de la convocatòria).
Aquest inclourà un text amb la motivació del sol·licitant en presentar la sol·licitud, de màxim 1.000 caràcters amb espais inclosos.

2. Còpia del DNI (per les dues cares) / Passaport.
3. En cas de sol·licitants nacionals d'altres països diferents d'Espanya, aporteu la documentació que acrediti la vostra residència estable o de llarga durada a Espanya: certificat de Registre de la Unió, targeta d'identitat d'estranger, targeta d'autorització per a residència d'acord amb la Llei 14 / 2013 de 27 de setembre de suport als emprenedorsi la seva internacionalització i certificat històric d'empadronament, segons escaigui.

4. Còpia del títol despecialista.
5. Còpia del títol o acreditació dhaver sol·licitat lexpedició del títol de doctor.
6. Curriculum vitae indicant els mèrits i contribucions del candidat rellevants per a aquesta convocatòria (màxim 4 fulls).
67 Una carta de referència d'un investigador o expert del camp respectiu que tingui un coneixement directe de les contribucions del sol·licitant. Aquesta carta haurà de ser remesa directament pel seu signant, juntament amb el document de Tractament de Dades Personals, a ladreça de correu electrònic ayudas-investigacion@fbbva.es abans del tancament del termini de presentació de sol·licituds. En cap cas aquesta carta de referència no la pot signar un cap de servei de l'Hospital Clínic.
8. Projecte de recerca a desenvolupar seguint el format que es proposa.
9. En el cas de candidats de més de 45 anys, carta d'al·legacions i documentació justificativa

El termini de presentació de sol·licituds serà del 20 de desembre del 2023 al 20 de febrer del 2024, a les 18:00 h, hora peninsular espanyola.

Els sol·licitants podran emplenar la sol·licitud i acompanyar la documentació requerida en idioma espanyol o anglès.

Totes les sol·licituds es presentaran a través de l'adreça de correu electrònic ayudas-investigacion@fbbva.es indicant a l'assumpte del missatge el nom del sol·licitant.

Si la sol·licitud contingués errors esmenables, la Fundació BBVA ho posarà en coneixement del sol·licitant perquè, en el termini improrrogable de 10 dies naturals des de la comunicació esmentada, procedeixi a la seva esmena, com a condició imprescindible perquè sigui presa en compte en el procés davaluació.

El procés de selecció i assignació dels contractes de recerca serà realitzat per una comissió avaluadora, constituïda per 10 experts de prestigi reconegut en l'àmbit de la investigació clínica i/o translacional.

Els membres de la comissió seran nomenats per la Fundació BBVA i l'Hospital Clínic Barcelona per parts iguals. La presidència de la comissió l?ocuparà un membre de l?Hospital Clínic Barcelona i tindrà vot de qualitat.

La comissió avaluadora valorarà les sol·licituds tenint en compte principalment:

Perfil curricular del sol·licitant
Projecte de recerca presentat
Viabilitat del projecte presentat
La comissió actuarà amb completa independència, atenent-se als millors criteris aplicables a la investigació.

La resolució de la convocatòria es farà pública no més tard del 30 dabril de 2024.

La convocatòria es pot declarar totalment o parcialment deserta i la decisió de la comissió avaluadora serà inapel·lable.

Un cop resolta la convocatòria, es faran públics a les webs de la Fundació BBVA i de l'Hospital Clínic Barcelona/IDIBAPS el nom dels beneficiaris dels contractes de recerca i la composició de la comissió avaluadora.

No es mantindrà correspondència o cap comunicació addicional amb els sol·licitants que no hagin resultat seleccionats. En cap cas no es facilitarà informació desagregada o individualitzada sobre les sol·licituds rebudes, ni sobre la deliberació de la comissió.

Els beneficiaris dels contractes de recerca han de subscriure abans del 30 de maig del 2024 el compromís d'acceptació. El començament del gaudiment del contracte de recerca haurà de tenir lloc abans de tres mesos des de la formalització del compromís d'acceptació.
L'acceptació comportarà necessàriament per part de l'investigador seleccionat un compromís de dedicació estable durant tot el període de desenvolupament del projecte i la vigència del contracte de recerca subscrit.

A la convocatòria es complirà amb el que indica la normativa legal vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
El fet de concórrer a aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les seues bases i la seua resolució, la qual serà inapel·lable, i la renúncia a qualsevol tipus de reclamació.
Excepcionalment i per motius degudament justificats, la Fundació BBVA i l'Hospital Clínic Barcelona es reserven el dret de modificar les bases per tal d'aclarir-ne o precisar-ne el contingut, sense que això pugui suposar una alteració substancial ni arbitrària del mateix. El text de les bases estarà disponible als llocs web de la Fundació, www.fbbva.es, i de l'Hospital Clinic, www.clinicbarcelona.org

El Dr. Josep Baselga i el Dr. Joan Rodés

Un projecte de: