Cita de Joan A. Barberà, Group leader
Conèixer el perquè dels canvis causats a l’organisme per les malalties ens ajuda a tractar-les millor

Recerca actual

Problema

La recerca del grup se centra en tres grans línies: les alteracions de la circulació pulmonar en les malalties respiratòries, les complicacions associades a les intervencions quirúrgiques, i el desenvolupament i avaluació de sistemes d’atenció integrada per al seguiment i tractament dels pacients amb malalties respiratòries.

Aproximació

La recerca que el grup duu a terme sobre trastorns de la circulació pulmonar en les malalties respiratòries utilitza una aproximació translacional: és a dir, amb una relació estreta entre els avenços al laboratori i la pràctica clínica. L’objectiu és identificar els mecanismes que condicionen el desenvolupament de la hipertensió pulmonar així com les dianes terapèutiques potencials per tractar-la.

La recerca en medicina perioperatòria avalua la prehabilitació com a intervenció preoperatòria dirigida a reduir les complicacions. I durant el postoperatori, avalua estratègies per minimitzar les complicacions derivades de la ventilació mecànica i altres intervencions terapèutiques.

La línia de recerca sobre el desenvolupament i avaluació de sistemes d’atenció integrada per al seguiment i tractament dels pacients amb malalties respiratòries fa servir una aproximació basada en la salut digital i la medicina de sistemes.

Impacte

Les alteracions de la circulació pulmonar són molt prevalents en les malalties respiratòries cròniques i en condicionen la supervivència i l’evolució clínica. La recerca del grup, centrada en els mecanismes que provoquen les alteracions de la circulació pulmonar, permetrà identificar marcadors diagnòstics i dianes terapèutiques potencials.

La prehabilitació, la millora de la condició física del pacient abans de la intervenció, és una estratègia preventiva que redueix les complicacions postoperatòries, com l’ús de vies de suport ventilatori, que contribuirà a millorar el tractament de les complicacions postoperatòries.

Les tecnologies d’informació i comunicació (TIC) són una eina útil per implementar sistemes d’atenció sanitària integrada que evitin discontinuïtats en el procés assistencial dels pacients amb malalties respiratòries cròniques i facilitin l’accés del pacient al sistema sanitari.