Cita de Joan A. Barberà, Group leader (R4)
Conèixer el perquè dels canvis causats a l’organisme per les malalties ens ajuda a tractar-les millor

Recerca actual

Problema

La recerca del grup se centra en tres grans línies: les alteracions de la circulació pulmonar en les malalties respiratòries, les complicacions associades a les intervencions quirúrgiques, i el desenvolupament i avaluació de sistemes d’atenció integrada per al seguiment i tractament dels pacients amb malalties respiratòries.

Aproximació

La recerca que el grup duu a terme sobre trastorns de la circulació pulmonar en les malalties respiratòries utilitza una aproximació translacional: és a dir, amb una relació estreta entre els avenços al laboratori i la pràctica clínica. L’objectiu és identificar els mecanismes que condicionen el desenvolupament de la hipertensió pulmonar així com les dianes terapèutiques potencials per tractar-la.

La recerca en medicina perioperatòria avalua la prehabilitació com a intervenció preoperatòria dirigida a reduir les complicacions. I durant el postoperatori, avalua estratègies per minimitzar les complicacions derivades de la ventilació mecànica i altres intervencions terapèutiques.

La línia de recerca sobre el desenvolupament i avaluació de sistemes d’atenció integrada per al seguiment i tractament dels pacients amb malalties respiratòries fa servir una aproximació basada en la salut digital i la medicina de sistemes.

Impacte

Les anomalies vasculars pulmonars són molt freqüents a les malalties respiratòries cròniques i repercuteixen en la supervivència i el curs clínic de la malaltia.

La investigació del grup se centra en els mecanismes subjacents a les anomalies vasculars pulmonars, per tal d'identificar possibles marcadors de diagnòstic i objectius terapèutics.

La prehabilitació, la millora de la condició física del pacient abans de la cirurgia, és una estratègia preventiva que redueix les complicacions postoperatòries, com ara l'ús de suport ventilatori, cosa que contribuirà a millorar el tractament de les complicacions postoperatòries.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) constitueixen una eina útil per implantar sistemes sanitaris integrats que evitin la discontinuïtat en el procés d'atenció als pacients amb malalties respiratòries cròniques i facilitin l'accés dels pacients al sistema sanitari.