Cita de Mercedes Fernández-Lobato, Group leader (R4)
Gràcies a la recerca, la bona recerca, desenvolupem millor el nostre coneixement i entenem i millorem la salut

Recerca actual

Problema

La recerca del grup se centra a identificar les causes i els factors que intervenen en les malalties hepàtiques cròniques, com la cirrosi o el càncer de fetge, que afecten milions de persones arreu del món. Es tracta d’una línia de treball essencial per identificar els mecanismes encara desconeguts que originen aquestes malalties i descriure noves dianes terapèutiques que puguin prevenir-les i tractar-les.

L'objectiu final és reduir la morbiditat i la mortalitat dels pacients que pateixen una malaltia hepàtica crònica.

Aproximació

El grup treballa transversalment per entendre el funcionament de l’angiogènesi (formació de vasos sanguinis) en les malalties hepàtiques; explorar els mecanismes que afavoreixen l’impacte negatiu de l’obesitat en les malalties del fetge; desxifrar els mecanismes principals pels quals la malaltia hepàtica es converteix en càncer de fetge, i aplicar els coneixements a la comprensió, la prevenció i el tractament d’aquestes malalties.

Impacte

L'equip ha contribuït de forma significativa a la recerca biomèdica en el camp de les malalties hepàtiques. Ha descobert que l’angiogènesi és un element clau en les malalties cròniques del fetge i ha descrit els mecanismes implicats en la regulació i desregulació d’aquest procés d’angiogènesi.

Una de les altres fites que ha aconseguit ha estat desxifrar els mecanismes pels quals l’obesitat té un impacte negatiu en l’evolució de les malalties hepàtiques cròniques (des d’una esteatosi fins al càncer de fetge) i també n’ha desenvolupat eines terapèutiques.