Cita de Manuel Morales-Ruiz, Group leader (R4)
La Ciència és el motor del progrés en l'ésser humà i es basa en l’honradesa, el treball, l’esforç, l’estudi, el debat permanent, la ment oberta i la validació empírica

Recerca actual

Problema

Les malalties hepàtiques són un greu problema de salut a Occident, especialment a Europa. Són patologies molt prevalents i amb costos socials i econòmics elevats.

Les causes principals són les infeccions cròniques pels virus de l'hepatitis B o C, l'alcoholisme i l'esteatohepatitis, totes en augment arreu del món.

El dany hepàtic crònic comporta el desenvolupament de la fibrosi hepàtica i de la hipertensió portal, complicacions que poden derivar en patologies més severes com la cirrosi, el carcinoma hepatocel·lular, la circulació hipercinètica i l'ascites. Malgrat els avenços en la comprensió dels mecanismes cel·lulars i moleculars que governen la malaltia hepàtica, encara no hi ha teràpies eficaces que en frenin la progressió.

Aproximació

El grup aborda aquest problema des d'una òptica multifactorial, sobretot amb l’ús de la teràpia gènica o de nous materials com les nanopartícules. L'objectiu principal és dissenyar teràpies complementàries amb nanomaterials biocompatibles que es puguin aplicar com a tractament de les malalties hepàtiques en humans.

Impacte

El tractament bàsic per a una persona amb insuficiència hepàtica aguda o crònica és el trasplantament de fetge, una solució amb una mortalitat elevada en aquests tipus de pacients. Per tant, cal identificar noves eines terapèutiques capaces d'aturar o revertir la progressió dels fenòmens que afavoreixen la fibrosi en la malaltia hepàtica. La recerca del grup és altament translacional, perquè obre noves vies terapèutiques per a les malalties hepàtiques.