Recerca actual

Problema

Els dèficits cognitius són comuns en els trastorns mentals. Malgrat això, no hi ha proves cognitives amb sensibilitat suficient com per obtenir una classificació i quantificació precisa d'aquests dèficits, cosa que permetria assolir un diagnòstic eficaç. La majoria de les bases neuronals d'aquests dèficits continuen sent desconegudes, fonamentalment perquè no s’entenen els mecanismes neurals subjacents a la majoria de funcions cognitives del cervell sa.

Per tant, cal dissenyar assajos de comportament nous que es puguin fer servir en models animals i en pacients per poder investigar els mecanismes neurals subjacents i desenvolupar teràpies eficaces.

Aproximació

El grup estudia com funcions cognitives com la percepció, la memòria de treball i la presa de decisions emergeixen de diferents circuits neuronals. Per aconseguir-ho recorre a experiments de comportament ben controlats en rosegadors en què, mentre els animals realitzen una tasca cognitiva particular, el grup duu a terme registres electrofisiològics i manipulacions de la seva activitat cerebral.

El grup també fa servir una gamma àmplia de tècniques analítiques que inclouen models computacionals de xarxes neuronals. I aplica tota aquesta aproximació per comprendre els mecanismes subjacents als dèficits cognitius característics del trastorns neuronals, com l'encefalitis antiNMDAR o l’esquizofrènia.

Impacte

Els últims anys el grup ha desenvolupat diverses tasques de comportament en rosegadors per investigar com es prenen decisions perceptives basades en informació sensorial ambigua i en l'experiència prèvia. Ha descrit el paper de diferents àrees del cervell en la realització de les computacions subjacents a aquesta tasca.

A més, està investigant les bases neuronals de la memòria de treball en ratolins en tasques de comportament automatitzades que es poden combinar amb el monitoratge de l'activitat neuronal. L’objectiu és utilitzar aquestes tasques fent servir models animals de diferents malalties mentals.