Cita de Jaime De La Rocha, Group leader (R4)
El nostre objectiu és entendre com l'activitat elèctrica de milions de neurones interconnectades al nostre cervell pot dur a terme computacions complexes, fet que origina la nostra percepció, els nostres pensaments i, finalment, el nostre comportament

Recerca actual

Problema

Els dèficits cognitius són comuns en els trastorns mentals. Malgrat això, no hi ha proves cognitives amb sensibilitat suficient com per obtenir una classificació i quantificació precisa d'aquests dèficits, cosa que permetria assolir un diagnòstic eficaç. La majoria de les bases neuronals d'aquests dèficits continuen sent desconegudes, fonamentalment perquè no s’entenen els mecanismes neurals subjacents a la majoria de funcions cognitives del cervell sa.

Per tant, cal dissenyar assajos de comportament nous que es puguin fer servir en models animals i en pacients per poder investigar els mecanismes neurals subjacents i desenvolupar teràpies eficaces.

Aproximació

El grup estudia la manera com les funcions cognitives, com la percepció, la memòria de treball i la presa de decisions, sorgeixen de diferents circuits neuronals. Per això, realitzem experiments conductuals controlats amb rosegadors en què registrem i manipulem la seva activitat cerebral.

A més, el grup utilitza una àmplia gamma de tècniques analítiques i computacionals, incloent-hi models conductuals i de xarxes, i aplica aquest enfocament per caracteritzar els mecanismes subjacents dels dèficits cognitius normalment presents en trastorns neurològics, com l'encefalitis anti-NMDAR i l'esquizofrènia.

Impacte

En els darrers anys, el grup ha dut a terme diversos estudis conductuals en rosegadors per investigar els mecanismes subjacents a les decisions perceptives basades en informació sensorial ambigua i en l'experiència prèvia, incloent-hi una descripció del paper de les diferents àrees del cervell a la realització dels càlculs inherents a aquesta tasca.

A més, el grup investiga les bases neurals de la memòria de treball en ratolins durant tasques conductuals automatitzades combinades amb el monitoratge de l'activitat neural, i aplica aquestes tasques a models animals de diferents trastorns mentals.