Cita de Francesc Artigas, Group leader
El nostre interès sempre s'ha centrat en entendre la complexitat dels circuits cerebrals per poder millorar el tractament de les malalties mentals

Recerca actual

Problema

Depressió i esquizofrènia són, possiblement, les dues malalties mentals amb més impacte socioeconòmic i personal. Els tractaments actuals, basats en principis farmacològics de fa més de 40 anys, presenten lentitud d’acció i baixa eficàcia, fet que redueix la qualitat de vida dels pacients i que augmenta el risc de suïcidi entre els que no hi responen.

Per tant, un dels grans reptes de la neurociència translacional del segle XXI és conèixer les alteracions dels circuits neuronals responsables d’aquestes malalties i dissenyar noves estratègies terapèutiques més eficaces.

Aproximació

El grup estudia els circuits cerebrals i els elements neuronals implicats en la fisiopatologia i el tractament de la depressió i l’esquizofrènia. També analitza els aspectes psiquiàtrics i cognitius de la malaltia de Parkinson.

Per aconseguir-ho fa servir un ampli ventall d’estratègies experimentals en models animals, des d’aproximacions moleculars, histològiques, electrofisiològiques, neuroquímiques i comportamentals. Això permet obtenir una visió detallada del funcionament dels circuits cerebrals en diferents nivells de complexitat, i facilita la identificació de noves dianes terapèutiques.

Impacte

Amb el pas dels anys el grup ha esdevingut un referent internacional en el camp de la neuropsicofarmacologia. En destaquen els estudis sobre el paper dels receptors de serotonina en el mecanisme d'acció antidepressiva, informació que ha facilitat el desenvolupament de nous fàrmacs per part de companyies farmacèutiques.

També ha establert un nou model animal per identificar fàrmacs amb acció antipsicòtica. I, recentment, sobresurt la recerca en el disseny de noves estratègies terapèutiques translacionals basades en ARN reguladors per al tractament de la depressió i la malaltia de Parkinson.