Cita de Analía Bortolozzi, Group leader (R4-IIBB-CSIC)
El nostre interès sempre s'ha centrat en entendre la complexitat dels circuits cerebrals per poder millorar el tractament de les malalties mentals

Recerca actual

Problema

La depressió i l'esquizofrènia són molt probablement les dues malalties mentals amb més impacte socioeconòmic i personal. Els tractaments actuals, basats en els mateixos principis farmacològics que els fàrmacs de primera generació, són d'acció lenta i ineficaços, la qual cosa redueix la qualitat de vida dels pacients i augmenta el risc de suïcidi entre els que no responen al tractament.

De la mateixa manera, no hi ha un tractament adequat per als trastorns psiquiàtrics i cognitius de la malaltia de Parkinson. Per tant, un dels grans reptes de la neurociència translacional al segle XXI és entendre les alteracions dels circuits neuronals responsables d'aquestes malalties i dissenyar noves teràpies més eficients.

Enfocament

El grup estudia els circuits cerebrals i els processos sinàptics implicats en la fisiopatologia i el tractament de malalties mentals greus i analitza, així mateix, els aspectes psiquiàtrics i cognitius de la malaltia de Parkinson.

Amb aquest objectiu, el grup utilitza una àmplia gamma d'estratègies experimentals en models animals que inclouen enfocaments moleculars, cel·lulars, electrofisiològics, neuroquímics i conductuals que permeten obtenir una visió detallada del funcionament dels circuits cerebrals en diferents nivells de complexitat. L'objectiu principal de la nostra recerca és identificar noves dianes moleculars per a la intervenció terapèutica i biomarcadors per al diagnòstic i la detecció precoç o per valorar la resposta al tractament.

Impacte

Al llarg dels anys, el grup s'ha consolidat com un referent internacional en el camp de la neuropsicofarmacologia, amb especial rellevància dels estudis sobre el paper dels receptors de serotonina en el mecanisme d'acció dels antidepressius, estudis que han conduït al desenvolupament de nous medicaments per part d'empreses farmacèutiques.

El grup també ha desenvolupat nous models animals per identificar possibles fàrmacs antipsicòtics. Els assoliments més recents inclouen el desenvolupament i ús d'estratègies d'oligonucleòtids translacionals en el trastorn depressiu major i en la malaltia de Parkinson.