Cita de Maria Cinta Cid, Group leader (R4)
Quin privilegi poder endinsar-se, a partir dels símptomes d’un pacient, a l'interior de les seves cèl·lules i molècules i albirar el què ningú no ha vist abans!

Recerca actual

Problema

Les vasculitis són malalties rares que es caracteritzen per la inflamació crònica dels vasos sanguinis. El grup de recerca treballa per esbrinar els mecanismes implicats en què la inflamació i el remodelatge vascular que provoquen es perpetuïn i, així, identificar dianes terapèutiques i biomarcadors que siguin útils per la pràctica clínica.

Aproximació

El grup investiga vies patogenètiques relacionades amb el desenvolupament de la inflamació i el remodelatge vascular en mostres de pacients amb vasculitis mitjançant tècniques de bioquímica, biologia cel·lular i molecular, dirigides o òmiques (genòmica, proteòmica, etc). Fa l’anàlisi en models funcionals, que inclouen cèl·lules primàries de pacients, cocultius, models d'adhesió, migració i angiogènesi i cultius 3D ex-vivo. També treballa en la descripció de cohorts clíniques amb la recollida de dades clíniques, dades d'imatge i la col·lecció de mostres biològiques. Participa en el disseny i realització d'assajos clínics innovadors.

Impacte

El grup ha ajudat a delimitar els problemes clínics que presenten els pacients amb vasculitis relacionats amb la cronicitat i el remodelatge vascular anòmal, així com a distingir-ne vies patogenètiques. Ha identificat biomarcadors predictius d'evolució clínica i ha contribuït a l'aplicació i aprovació de teràpies dirigides innovadores.

Ha desenvolupat un model funcional per a l'anàlisi preclínica de noves teràpies dirigides que ja utilitzen altres investigadors i que ha despertat l’interès de diverses empreses. Les aportacions del grup s'han reflectit en les principals guies clíniques.