Cita de Jordi Gracia-Sancho, Group leader (R4)
Conèixer les bases moleculars i cel·lulars de les malalties del fetge és l’única manera d'arribar a desenvolupar tractaments segurs i eficaços

Recerca actual

Problema

Les malalties del fetge representen un greu problema social, amb un pes sanitari equiparable al de les malalties respiratòries. Com a exemple, els últims deu anys la malaltia hepàtica crònica, també coneguda com a cirrosi, ha provocat la mort de més de 35.000 homes i 10.000 dones al territori espanyol.

Les cèl·lules que formen part dels vasos sanguinis del fetge, principalment cèl·lules endotelials sinusoïdals, cèl·lules estelades i macròfags residents, juguen un paper clau en el desenvolupament i la progressió de les malalties del fetge. Per tant, poden ser dianes terapèutiques a tenir en compte per al tractament i la millora dels pacients amb dany hepàtic.

Aproximació

El grup estudia els processos moleculars i biomecànics que regulen l’estat i la funció d’aquestes cèl·lules sinusoïdals, així com els mecanismes de comunicació intercel·lular hepàtica en situacions de salut, en resposta a dany hepàtic agut, en la malaltia hepàtica crònica (cirrosi i esteatohepatitis) i en l’envelliment.

Els resultats que s'obtenen s'apliquen per descobrir noves dianes terapèutiques i desenvolupar noves teràpies que millorin la microcirculació, la fibrosi i la funcionalitat del fetge. Per aconseguir-ho el grup fa servir un ampli ventall de mètodes experimentals, que inclouen teixits i cèl·lules primàries (d’humans o de rosegadors), models de malaltia hepàtica in vivo i in vitro, cocultiu cel·lular mitjançant tecnologia liver-on-a-chip i anàlisi massiva de dades òmiques, entre d’altres.

Impacte

El grup ha descobert l’eix autofàgia-KLF2 com un mecanisme clau en la regulació de la salut cel·lular hepàtica. És una troballa que porta a proposar l’ús de les estatines, que activen aquest eix, com a components per al tractament de la cirrosi, tant en fases inicials com en ben avançades.

En el camp de l’envelliment ha descrit els canvis que pateix la microcirculació del fetge en situacions de vellesa, tant en la salut com davant d’un dany hepàtic agut i durant la malaltia hepàtica crònica. Aquests avenços han permès demostrar que l’agent protector simvastatina seria útil en la subpoblació de pacients de més edat.

Per últim, en el camp de noves tecnologies, ha desenvolupat el primer fetge humà en un xip. Aquesta innovació ja s'ha transferit a una empresa i, per tant, s'ha posat al servei de la societat.