Cita de Núria Guañabens, Group leader (R4)
A la recerca cal aplicar-hi sentit comú

Recerca actual

Problema

Les malalties metabòliques òssies, sobretot l'osteoporosi, tenen implicacions importants per a la salut, ja que sovint estan darrera de moltes fractures òssies. Malgrat aquesta rellevància, és un problema de salut que s’ha estudiat poc.

Aproximació

El grup ha estudiat l'efecte de la colèstasi en el teixit ossi, tant a nivell clínic com experimental. També té una llarga experiència en l'estudi de l'osteoporosi en pacients amb malaltia del fetge en fase terminal i després d’un trasplantament hepàtic.

L’estudi de les interaccions entre el fetge i els ossos ha permès identificar-ne els factors de risc i els mecanismes cel·lulars implicats, així com analitzar diverses opcions de tractament.

A la clínica ha avaluat la presència de fractures, la densitat mineral òssia i els paràmetres bioquímics del metabolisme mineral en pacients amb colèstasi crònica i amb malaltia del fetge avançada. En l'àmbit experimental ha analitzat l'efecte de les substàncies retingudes en la colèstasi en les cèl·lules òssies

Impacte

Ha demostrat que els pacients amb colèstasi crònica i malaltia del fetge terminal tenen una prevalença d'osteoporosi elevada. També n’ha identificat els factors de risc, i ha comprovat que els bisfosfonats són fàrmacs eficaços per aquests casos.

En el terreny experimental ha descrit que els productes retinguts a la colèstasi produeixen un efecte nociu sobre les cèl·lules que formen els ossos, cosa que explica el dèficit de formació òssia (principal mecanisme de l’osteoporosi associada a les malalties del fetge que presenten colèstasi).