El colesterol promou estrès oxidatiu en Alzheimer

La Malaltia d'Alzheimer (EA) és un desordre neurodegeneratiu que comporta una pèrdua progressiva de la memòria i un deteriorament cognitiu com a resultat de la mort neuronal. Degut a l'absència de teràpies eficaces i atès que la seva taxa de prevalença augmenta any rere any, constitueix un dels principals reptes sanitaris del món occidental. L'estudi que publica el Journal of Neurosciences descriu un nou paper patogènic del colesterol a la EA en afavorir l'acumulació de pèptids b-amiloides (Ab) en les mitocòndries. Això està provocat per una disminució en els nivells de glutation mitocondrial (mGSH), el que incrementa la susceptibilitat del orgànul davant estímuls que indueixen estrès oxidatiu. La primera signant del treball és Anna Fernández i la Dra. Anna Colell l'última, del Departament de Mort i Proliferació Cel lular de l'IIBB-CSIC, ambdues de l'equip IDIBAPS liderat pel Dr. José C. Fernández-Checa.

La patogènesi d'aquest desordre no es coneix encara i és probable que sigui el resultat de molts processos defectuosos interrelacionats. Tot i així, hi ha un gran nombre d'evidències que apunten a un metabolisme energètic alterat i l'estrès oxidatiu induït pels pèptids b-amiloides com a causes primeres d'aquesta malaltia. A més, s'ha descrit que la hipercolesterolèmia constitueix, juntament amb l'edat, un dels factors de risc claus en la EA. Encara que no s'han descrit els mecanismes d'inducció de l'estrès oxidatiu, dades recents suggereixen un paper clau de la mitocòndria i s'ha demostrat que el colesterol contribueix a l'acumulació de Ab.

Per dur a terme el treball, es van utilitzar dos models de ratolins genèticament modificats amb els nivells de colesterol molt elevats. Primer es van analitzar els nivells de colesterol i es va veure que en les mitocòndries neuronals la concentració de colesterol era elevada i que els nivells de mGSH eren força baixos. Així, en exposar les mitocòndries als pèptids Ab, aquestes eren més sensibles. A més, es van administrar Ab als ratolins i aquells que tenien nivells de colesterol elevats van presentar una resposta inflamatòria, més estrès oxidatiu i una major mort neuronal. En paral•lel es van realitzar tractaments amb éster de glutation, una forma soluble de GSH que difon a través de les membranes cel•lulars de forma independent al transport afectat pels nivells de colesterol alts. Amb això es va aconseguir recuperar els nivells del glutation mitocondrial i prevenir tots els efectes abans esmentats.

Així, es confirma que la mitocòndria és la font principal d'estrès oxidatiu en la EA i que l'mGSH és clau per regular els processos citotòxics que tenen lloc a les neurones. Cal destacar l'efecte protector descrit l'éster de GSH que suggereix que estratègies encaminades a prevenir una disminució del glutation mitocondrial podrien ser rellevants en els tractaments contra la progressió de l'Alzheimer. Altres fàrmacs comuns, com les estatines, podrien complementar aquesta teràpia reduint els nivells de colester