Recerca

Desxifren el perfil molecular de tres subtipus de limfoma de cèl·lules B grans en nens i adults joves

Investigadors de l’IDIBAPS han coordinat un estudi que estableix el perfil genètic de tres subtipus de limfoma de cèl·lules B grans en nens i adults joves. És la primera vegada que es descriu el perfil de mutacions d’aquests limfomes i ha estat gràcies a un treball col·laboratiu en el que hi han participat tots els centres de referència en el tractament del limfoma pediàtric a Espanya.

L’estudi, publicat a la revista Blood, l’ha coordinat Itziar Salaverria, cap del grup Genètica molecular de limfomes pediàtrics de l’IDIBAPS. Els primers signants de l’estudi són Joan Enric Ramis-Zaldivar, investigador pre-doctoral del grup, i Blanca González-Farré, investigadora post-doctoral.

El limfoma de cèl·lules B grans en nens i adults joves té similituds amb el dels adults a nivell morfològic tot i que el seu pronòstic és més favorable. Estudis moleculars recents en adults han demostrat l’heterogeneïtat d’aquests limfomes i que les diferents característiques moleculars desencadenen en diferents manifestacions clíniques i diferent pronòstic.

Els limfomes de cèl·lules B agressius en nens i adults joves inclouen el Limfoma de Burkitt, el limfoma mediastínic primari de cèl·lules B grans i dos subtipus de limfoma difús de cèl·lules B grans (DLBCL). Els dos primers s’han estudiat de forma extensa i es disposa dels perfils d’alteracions genètiques. La caracterització molecular dels DLBCL no està ben definida i és clau determinar-la ja que es tracta d’un tipus de limfoma molt heterogeni.

Fins ara, els limfomes de cèl·lules B grans s’han tractat amb els mateixos protocols terapèutics que el limfoma de Burkitt. Tot i que en general es curen amb quimioteràpia, prop d’un 10% dels pacients recau. Les recaigudes són molt agressives, succeeixen molt aviat en el temps i un percentatge elevat dels pacients acaba morint. Els paràmetres biològics que permeten predir la resposta al tractament en aquesta malaltia s’han estudiat en adults però no estan definits en els casos pediàtrics . “Un millor coneixement a nivell molecular d’aquests limfomes pot ajudar a definir els protocols per a un millor maneig de la malaltia”, assenyala Itziar Salaverria.

En l’estudi publicat a Blood, els investigadors han caracteritzat el mapa molecular dels limfomes de cèl·lules B grans en nens i adults joves i han identificat característiques moleculars rellevants a nivell clínic que són específiques dels diferents subtipus i que són diferents de les que apareixen en adults. Per fer-ho s’han analitzat mostres de pacients amb limfoma de cèl·lules B grans de tots els centres espanyols on es tracta la malaltia i s’ha fet l’estudi genètic i molecular amb 63 casos.

Aquest és el primer estudi que descriu el perfil mutacional de tres subtipus de limfoma de cèl·lules B grans en aquest rang d'edat. En aquestes entitats, per primer cop, s’han determinat mutacions específiques i s’ha comparat el perfil d’aquests limfomes en nens amb el dels adults. “Tot i que hi ha similituds, també trobem diferències i, entre d’altres coses, hi ha menys complexitat”, explica Joan Enric Ramis-Zaldivar. “També hem determinat un conjunt de marcadors que ens permetrà establir el risc de recaiguda i la supervivència dels pacients”, afegeix Blanca González-Farré.

L'execució d'aquest estudi ha permés consolidar el grup de treball sobre aquest tipus de limfoma al nostre país i ja està centralitzada de forma prospectiva la recollida de mostres en tots els centres d’arreu d’Espanya que treballen en aquesta malaltia”, conclou Itziar Salaverria.

Referència de l’estudi:

Distinct molecular profile of IRF4-rearranged large B-cell lymphoma
Ramis-Zaldivar JE, Gonzalez-Farre B, Balagué O, Celis V, Nadeu F, Salmeron-Villalobos J, Andres M, Martin-Guerrero I, Garrido-Pontnou M, Gaafar A, Suñol M, Barcena C, Garcia-Bragado F, Andión M, Azorín D, Astigarraga I, Sagaseta de Ilurdoz M, Sábado C, Gallego S, Verdu-Amorós J, Fernandez-Delgado R, Perez V, Tapia G, Mozos A, Torrent M, Solano-Páez P, Rivas-Delgado A, Dlouhy I, Clot G, Enjuanes A, López-Guillermo A, Galera PK, Oberley MJ, Maguire A, Ramsower C, Rimsza LM, Quintanilla-Martinez L, Jaffe ES, Campo E, Salaverria I.
Blood. 2020 Jan 23;135(4):274-286. doi: 10.1182/blood.2019002699.