El Clínic, Centre de Referència en Cirurgia de Trastorns del Moviment

L'Hospital Clínic, a través de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment del servei de Neurologia (ICN), ha estat declarat Centre de Referència en Cirurgia de Trastorns del Moviment pel Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).  La ressolució, que té data de 21 de desembre de 2012, va ser efectiva a partir del primer de gener de 2013.

La Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment desenvolupa la seva activitat en diverses àrees clíniques, com la malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes, la malaltia de Huntington, la distonia, atàxies -de la que també és centre de referència des de 2010- i altres trastorns del moviment. Igualment, administra tractaments altament especialitzats per a diversos trastorns del moviment, com són el tractament quirúrgic per a l'estimulació cerebral profunda, la infusió de fàrmacs i el tractament amb toxina botulínica.

Centre, Servei o Unitat de Referència (CSUR)

El Servicio Nacional de Salud considera Centre de Referència, segons la definició que ofereix el Reial Decret 1302/2006, el centre sanitari que dedica fonamentalment la seva activitat a l'atenció de determinades patologies o grups de patologies que compleixin una o vàries de les característiques que marca l'article 2 d'aquesta normativa. Igualment, un Servei o Unitat de Referència és aquell que  es dedica a la realització d'una tècnica, tecnologia o procediment o a l'atenció de determinades patologies o grups de patologies que cumpleixen una o vàries de les característiques establertes en el mateix Reial Decret, encara que pot atendre, a més, altres patologies.

Els CSUR donen cobertura a tot el territori nacional i han de procurar garantir l'accés a tots els usuaris en igualtat de condicions, amb indepèndència del lloc de residència.

Per a més informació:

http://www.msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/Listado_CSUR_2013.pdf http://www.msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/RdCsur.pdf