El Clínic, en el projecte europeu SIMPATHY per a la millora de la polifarmàcia i l'adherència de les persones grans

L’Hospital Clínic de Barcelona coordina, en el marc del seu Programa d'Atenció a la Cronicitat, la participació espanyola en el projecte europeu SIMPATHY (Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in The Elderly) dirigit pel Govern d’Escòcia. El projecte pretén estimular la innovació en la gestió de la polifarmàcia i l’adherència als tractaments en la població d’edat avançada d’Europa, amb una doble finalitat: augmentar la qualitat de vida per a una vellesa més activa i saludable i assegurar al mateix temps la viabilitat dels diferents sistemes de salut. La coordinació del Clínic l'assumeixen en concret el Dr. Albert Alonso, de la Direcció de Recerca i Innovació, i el Dr. Carles Codina, cap del servei de Farmàcia.

Amb el Clinic hi participen l'Institut Català de la Salut (ICS), el Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSE), el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació Hospital Santa Creu de Vic (FHCV) i el Catsalut. Es dóna el fet que el Dr. Albert Alonso és, a més, co-director del projecte per assignació del govern escocès.

L'envelliment a Europa

Un dels majors desafiaments amb els que s'enfronta Europa actualment és el ràpid creixement de la població major de 65 anys, la qual es preveu que augmenti de 87 milions de persones el 2010 a 148 milions el 2060.

Aquest envelliment accelerat planteja diversos reptes als sistemes de salut:

  • Un augment en la cronicitat de certes malalties como la diabetis, la hipertensió o les malalties respiratòries.
  • La polimedicació. Segons dades de l'ICS de Barcelona, un 10% de la població major de 65 any pren més de 10 medicaments i un 29,6% de la població total de la ciutat té prescrits 5 o més medicaments.
  • La medicació inadequada.
  • La no-adherència als tractaments per part de les persones grans. En aquest sentit, les revisions de la literatura científica mostren un alt percentatge de pacients en aquestes dues últimes situacions.
Per això, resulta urgent conèixer tant les conseqüències d'una població europea que va envellint amb prescripció polifarmacèutica com els modes de gestionar millor la polifarmàcia en la medicina geriàtrica. Una prescripció eficient, efectiva i segura té incidències importants, no només en la salut dels pacients sino també en el cost dels medicaments, que representen una despesa del 10% del pressupost total en salut.

SIMPATHY, innovació en la gestió

El projecte europeu SIMPATHY, de dos anys de durada (de juny de 2015 a maig de 2017) i amb un pressupost de més d'un milió i mig d'euros finançats pel 3er Programa Europeu en Salut, té com a objectiu estimular i promoure la innovació en la gestió de la polifarmàcia i l'adherència apropiada dels pacientes, posant especial atenció en l'abordatge de la polifarmàcia inadequada.

Per a això,  mitjançant un programa de treball i la implicació dels diferents actors, les deu organitzacions participants portaran a t erme diversos estudis de casos en diferents entorns sanitaris per a realitzar una avaluació comparativa de les estratègies que s'apliquen actualment, així com dibuixar el mapa de la polifarmàcia i identificar les millors pràctiques, incloent-hi models innovadors multidisciplinaris que utlitzen l'experiència professional de farmacèutics i de metges per reduir la polimedicació inadequada i prestar suport als pacients en situació de cronicitat.

En una ultima fase, el projecte desenvoluparà una sèrie d'aproximacions i eines que faciliten el canvi i la innovació en la gestió, amb la fi d'ajudar els polítics, reguladors, proveïdors de serveis de salut i altres agents implicats, a millorar la pràctica comuna mitjançant la implementació de canvis organitzatius en la gestió dels pacients amb multi morbiditat.

Escòcia, pionera en gestió farmacèutica

El Govern d'Escòcia aplica des de 2012 un programa nacional d'atenció farmacèutica als pacients amb malalties múltiples, programa que es va incloure en el contracte anual de serveis i que forma part del pla d'acció escocès Prescripció per a l'Excel·lència (Prescription for Excellence) de prestació d'una cura farmacèutica adient  a pacients polimedicats a través de la innovació y de la col·laboració dels diferents agents implicats.

Aquest programa fa d'Escòcia una regió pionera en aquest terreny a escala europea, i és per això que la Sra. Alpana Mair, directora farmacèutica adjunta del govern escocès, lidera el projecte SIMPATHY. Amb motiu de la reunió d'inici del projecte, que va tenir lloc a Edimburg el passat mes de juny, la Sra. Mair va declarar: "Aquest projecte permetrà a Escòcia compartir i aprendre sobre les millors pràctiques en la gestió de la polifarmàcia. És una oportunitat important per a millorar la gestió de la polifarmàcia en pacients amb multi morbiditats i millorar els resultats dels pacients mitjançant tractaments dirigits."