El Clínic realitza la primera reparació percutània de la vàlvula tricúspide en l'àmbit espanyol

L'Hospital Clínic de Barcelona, en línia amb el seu compromís amb l'excel·lència i la innovació, ha portat a terme per primera vegada en l'àmbit espanyol un procedimient de reparació percutània de la vàlvula cardíaca tricúspide. A principis de 2017, l'equip multidisciplinar format per cardiòlegs intervencionistes (Dr. Xavier Freixa, Dr. Manel Sabaté, Dr. Ander Regueiro), cardiòlegs especialistes en imatge (Dra. Marta Sitges, Dra. Laura Sanchís, Dr. Carles Paré), anestesistes (Dra. Irene Rovira) i infermeria especialitzada en hemodinàmica (Montse Pardo, Daniel Cánovas, Jorge Gil, Teresa Espinosa), va realitzar l'screening i l'implant de dos clips en posició tricúspide, aconseguint una reducció molt significativa de la insuficiència d'aquesta vàlvula cardíaca . Amb aquesta tècnica mínimament invasiva es possibilita el tractar pacients d'alt risc quirúrgic.

La vàlvula tricúspide és un dels principals focus del futur intervencionisme cardiològic mínimament invasiu. La insuficiència tricuspidea severa es relaciona amb un mal pronòstic clínic, i el seu tractament quirúrgic aïllat s'associa a una alta mortalitat. El 2016 es va portar a terme la primera reparació tricuspidea amb el sistema Mitraclip, i des de llavors s'han practicat un nombre limitat d'implants en centres d'excel·lència europeus i americans, amb resultats inicials prometedors.

La intervenció realitzada per l'equip del Clínic es practica a través de la vena femoral, amb una incisió de menys d'un centímetre i sense ferida quirúrgica. S'introdueix un catéter per aquest mitjà fins a l'auricula dreta del cor. A través del catèter s'introdueixen posteriorment un o més clips que permeten millorar el tancament dels vels que conformen la vàlvula tricúspide, de forma que es redueix la regurgitació valvular.

El control clínic i ecocardiogràfic al cap de 2 mesos de la intervenció ha confirmat una millora simptomàtica, amb reducció de l'ofeg i els edemes, així com una reducció mantinguda de la insuficiència de la vàlvula.