El Departament de Salut acredita a 81 tutors de residents

Tots els tutors de residents de l’hospital Clínic es varen presentar a la convocatòria publicada al DOGC “Ordre SLT/337/2013 per la qual es regula el procediment per a l’acreditació de tutors d’especialistes en formació d’especialitats de medicina, farmàcia, infermeria i altres graduats i llicenciats universitaris en l’àmbit de la psicologia, la química, la biologia, la bioquímica i la física, de centres sanitaris acreditats per a la formació d’especialistes en ciències de la salut de la xarxa sanitària de Catalunya”.

La documentació presentada pels tutors va ser avaluada per la Comissió tècnica d’acreditació, que va realitzar les anàlisis corresponents i va elevar la seva proposta de resolució al titular de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut. Les resolucions varen ser positives en tots els casos i en l’actualitat l’hospital Clínic compta amb un total de 81 tutors acreditats.