El Dr. Manuel Bernal, distingit per la Societat Romanesa de Rinologia