Es celebra al Clínic la I Jornada d'"Aproximació a l’Avaluació de l’Experiència del Pacient"

L'avaluació de la satisfacció del pacient és una eina de medició que habitualment s'empra per saber com ha viscut la seva relació amb un procés assistencial. També pot ser un mitjà per comprovar si els punts crítics d'un procés assistencial del proveïdor i del pacient coincideixen, per veure si el pacient identifica alguns punts nous i saber qual es la seva percepció sobre aquests. Per conèixer millor en què consisteix l'avaluació del pacient, el día 11 de desembre se va celebrar al Clínic la I Jornada d'“Aproximació a l'Avaluació de l'Experiència del Pacient", organitzada pel Dr. Joan Escarrabill, director del Programa d'Atenció a la Cronicitat de l'Hospital Clínic, amb el suport de CatSalut i EDISSEC (Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas) i la participació de Montserrat Virumbrales (Institut Albert Jovell de Salud Pública i Pacients. UIC); Ismael Cerdà (Consorci Hospitalari de Vic); Xavier Clèries (H. Sociosanitari, Parc Sanitari Pere Virgili); Margarida Jansà (Unitat de Diabetis. Programa d'Atenció a la Cronicitat H. Clínic); Mireia Espallargues (Agència Catalana de Qualitat i Avaluació Sanitària, Acquas); Xisca Brunet (Servei d'Urgències, H. Clínic); Gemma Peralta (Fundació Rossend Carrascó i Formiguera, UAB) i Carme Guiteras (Unitat d'Atenció al Ciutadà-Client, Consorci Hospitalari de Vic).

El Dr. Escarrabill i el Dr. Ismael Cerdà van explicar als assistents el marc conceptual i l’aproximació metodològica a l'avaluació de l'experiència del pacient; per la seva banda, el Dr Xavier Clèries va fer una aproximació al tema des de la perspectiva de l’atenció centrada en les persones, i la Dra. Margarida Jansà des de l’educació terapèutica. En el seu torn, la Sra Xisca Brunet va exposar l’estratègia d’avaluació del Servei d’Urgències del Clínic, portada a terme a partir d’entrevistes als pacients en el moment de l’alta . El Dr. Xavier Clèries va exposar als assistents una experiència d'avaluació de pacients, que fan teràpia respiratòria a domicili, realitzada a partir de grups focals. Entre els punts més rellevants que va comentar el Dr. Clèries estan les múltiples fonts d’informació que reben els pacients i la bona valoració que fan de la informació per part d’infermeria, l’impacte d’aquests tractaments en la vida quotidiana i l’interès dels pacients per participar més en el procés de presa de decisions.

La psicòloga Gemma Peralta va exposar l'avaluació de l’experiència dels pacients sotmesos a cirurgia bariàtrica a causa de l’obesitat mòrbida portada a terme mitjançant un grup focal específic. Els resultats van ser que els pacients consideraven molt important el treball grupal, conèixer el cirurgià i els procediments que els ferien, així com el suport posterior, com per exemple recomanacions sobre els menjar i el seguiment per l’endocrinòleg i el dietista. Van trobar oportunitats de millora en l’adequació del període de temps previ a la cirurgia i en el treball d’alguns aspectes psicològics com el de la distorsió de la pròpia imatge.

La Dra. Margarida Jansà va presentar l'experiència dels pacients d'un programa d'infusió subcutània d'insulina (ISCI) per al tractament de la diabetis, realitzada a través de grups focals. Els pacients de l'experiència van valorar com a punts forts del programa la possibilitat que van tenir de poder decidir, el treball individual i en grup, la bona estructura del programa, la implicació de la família, el telèfon 24 h i el bon suport tècnic. Les aportacions del grup focal van suggerir millores en l’estructura del programa formatiu en relació al ritme d’aprenentatge i millores tècniques de l'aparell que s'han proposat al fabricant.

La Sra. Carme Guiteras va explicar el procés de la incorporació de l’experiència del pacient als projectes de millora que es porten a terme en el Consorci Hospitalari de Vic des de 1988. Va descriure l’evolució de la valoració de l’opinió cap a la mesura de la satisfacció i, finalment, de l’experiència, mitjançant l'estudi de tres components: la percepció, l'impacte i les necessitats. En quant a la metodologia emprada, és diversa: des de l’anàlisi de les reclamacions fins a grups focals o entrevistes en profunditat. Segons la Sra. Guiteras, l’exposició dels resultats sempre s’ha d’acompanya r de propostes de millora.

Aquesta I Jornada d'Aproximació a l'Avaluació de l'Experiència del Pacient tenia reconeguts 0,5 crèdits del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema nacional de Salud.