Clínic Barcelona

Èxit dels tests no invasius en la detecció del càncer colorrectal

Els dos models acceptats per la comunitat científica internacional per a la detecció precoç o cribratge del càncer colorectal són fonamentalment dos: la prova de sang oculta en femta (model europeu) i un examen directe de l'interior del còlon mitjançant colonoscòpia (model americà). Ambdós mètodes són efectius per a detectar tant el càncer com les lesions precursores d'aquest (adenomes, més coneguts com pòlips) i, per tant, per prevenir l'aparició del càncer i / o reduir el nombre de persones diagnosticades en fase avançada, amb la conseqüent millora en la seva supervivència. No obstant això, fins ara, mai s'havien comparat directament els avantatges i inconvenients d'utilitzar un o altre mètode en la lluita contra el càncer de còlon, especialment la seva acceptació per part de la població de risc, homes i dones de 50 a 69 anys. Per això, l'Associació Espanyola de Gastroenterologia (AEG) va promoure el 2008 la realització d'un estudi de base poblacional per avaluar l'impacte de les dues estratègies sobre la mortalitat causada per aquest càncer a Espanya.