Reorganització d'un servei d'urgències per nivells d'urgència: impacte sobre l'efectivitat i qualitat assistencial

mihealth - organizationEl Dr. Miquel Sánchez, director d'Urgències del Clínic, va presentar en la seva intervenció l'efecte de la reorganització d'un servei d'urgències sobre l'efectivitat i la qualitat assistencial. Per a això va analitzar la transformació el 2010 d'uns espais assistencials que estaven organitzats per àrees d'especialitat (Medicina, Cirurgia i Traumatologia), en els mateixos espais redistribuïts en base a nivells d'urgències mitjançant el sistema de triatge MAT (nivell I, nivell II, nivell III i nivell IV-V), amb independència de l'especialitat i sense variació dels recursos disponibles. En l'estudi, basat en la comparació de dos idèntics períodes temporals (de desembre a gener) dels anys 2010 i 2011, es van utilitzar com a indicadors d'efectivitat el nombre de visites per dia i l'estada total, i com a indicadors de qualitat el temps d'espera, els 'fugats' i la mortalitat (com qualitat objectiva) i les reclamacions (com qualitat subjectiva). Els resultats de l'estudi van mostrar que després de la reorganització es van visitar diàriament més pacients (184 vs 198, p <0,05); d'altra banda, l'estada total (5,72 h vs 5,09 h, p <0,05) , el temps d'espera (127 min vs 98 min, p <0,05) i el percentatge de fugats (4,8% vs 3,9%, p <0,05) van disminuir. La mortalitat es va mantenir (0,42% vs 0,43%, p = ns), i les reclamacions van baixar de 0,4% a 0,2% (p <0,05). Així doncs, es va demostrar que la reorganització del servei d'Urgències per nivells d'urgència ha permès visitar més pacients (augment de l'efectivitat) i millorar els indicadors analitzats (augment de la qualitat assistencial).