Recerca

Una nova escala per mesurar la reserva cognitiva millora les intervencions en persones amb un trastorn mental greu

Investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM) han desenvolupat i validat una escala per mesurar el nivell de reserva cognitiva en pacients amb trastorns mentals greus. L'estudi de validació de l'escala Cognitive Reserva Assessment Scale in Health (CRASH) l'han coordinat la Unitat d'Esquizofrènia i la Unitat de Trastorn Bipolar i Depressiu de l'Hospital Clínic-IDIBAPS, dirigides pel Dr. Miquel Bernardo i el Dr. Eduard Vieta , i el publica la revista Journal of Clinical Medicine.

La reserva cognitiva (RC) és un concepte que fa referència a la capacitat del cervell per fer front a un trastorn mental i actua com un mecanisme de compensació per minimitzar-ne els símptomes. La RC està associada a diferents vies d'evolució dels trastorns mentals severs.

S'ha observat que la reserva cognitiva pot ser un element essencial que influeix de forma substancial en l'evolució, funcionalitat i qualitat de vida dels pacients amb un trastorn mental greu. No obstant això, fins al moment no s'havia dissenyat una escala específica que tingués en compte les característiques diferencials d'aquesta població ni s'havia homogeneïtzat la manera de mesurar el nivell de reserva cognitiva, el que dificultava la troballa de dades uniformes i replicables.

En l'estudi publicat a la revista Journal of Clinical Medicine hi van participar 100 pacients amb trastorns mentals greus (trastorns no afectius i trastorns afectius) i 66 persones sanes. Els resultats van demostrar la fiabilitat i la validesa de l'escala CRASH per diferenciar els pacients amb aquest tipus de trastorns de les persones sanes.

En el grup de trastorns no afectius (amb diagnòstic d'esquizofrènia i trastorn esquizoafectiu), els pacients amb una puntuació alta a la CRASH van mostrar un millor rendiment cognitiu en tots els dominis cognitius avaluats, a excepció de la memòria de treball. També van mostrar menor simptomatologia. En el grup de trastorn afectiu (trastorns bipolar I i II), els pacients que tenien una puntuació en la CRASH situada en el rang alt, van mostrar un millor rendiment en memòria verbal.

En base a aquests resultats, els autors suggereixen que per abordar les necessitats dels pacients no afectius amb baixa reserva cognitiva, es podrien proposar intervencions de rehabilitació cognitiva ja que aquesta intervenció podria millorar el rendiment en diferents dominis cognitius. En canvi per als pacients afectius amb baixa reserva cognitiva, es proposaria la remediació funcional, ja que s'ha demostrat que aquesta intervenció és la més efectiva per millorar el funcionament psicosocial i la memòria verbal. Per tant, l'escala pot ajudar en l'estratificació dels pacients i en la implementació d'intervencions personalitzades.

"La reserva cognitiva és clau per a comprendre els resultats clínics, funcionals i neuropsicològics dels pacients amb un trastorn mental greu i pot ajudar en la implementació d'intervencions personalitzades. S'espera que l'escala CRASH permeti una avaluació homogènia del concepte de reserva cognitiva en la població psiquiàtrica i que això es tradueixi en dades més consistents, uniformes i replicables ", conclouen els autors.

Referència de l’estudi:

Cognitive reserve assessment scale in health (CRASH): Its Validity and Reliability. Amoretti S, Cabrera B, Mezquida G, Penadés R, Bioque M, Parellada E, Meseguer A, Torrent C, Garriga M, Jiménez E, Martinez-Aran A, Bonnin CM, Grande I, Sole B, Varo C, Reinares M, Salagre E, Rosa A, Vieta E, Bernardo M.

J Clin Med. 2019; 8(5):586.