Protecció de dades Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

La Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer de conformitat amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l’informa que a través d’aquesta plana podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, i resoldre tots els dubtes que li puguin sorgir en relació a la política de protecció de dades adoptada per aquesta institució.

CONTACTE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El Reglament crea una nova figura d’obligat compliment a l’IDIBAPS, el Delegat de Protecció de Dades (DPD), que assumirà competències en coordinació, suport i control del compliment de la normativa de protecció de dades. Pot contactar amb ell a través del correu electrònic protecciodades@recerca.clinic.cat

EXERCICI DE DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat a l’establert al Reglament 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, tota persona té reconeguts els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, i a les previsions realitzades per la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

Si vostè vol exercir els seus drets, pot dirigir-se a protecciodades@recerca.clinic.cat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC BARCELONA-INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals,  l’informem  que pot accedir a les condicions de tractaments de les dades dels pacients de la Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer clicant aquí

TRACTAMENTS DE DADES DUTS A TERME PER LA FUNDACIÓ DE RECERCA CLÍNIC BARCELONA-INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals, porta a terme diversos tractaments de dades en el marc d eles seves activitats. Si vols conèixer quins són aquests tractament pot enviar un mail a l’adreça protecciodades@recerca.clinic.cat

PROJECTES DE RECERCA AMB REUTILITZACIÓ DE DADES

De conformitat amb l’establert a la Disposició Addicional 17.2.C de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia del Drets Digitals, la Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer col·labora en els projectes de recerca que es detallen a continuació i dels que pot consultar la informació establerta com obligatòria a través de l’article 13 del RGPD: