Cita de Manel Juan, Group leader (R4)
La immunogenètica és clau per entendre moltes malalties dels sistema immunitari (incloent l’autoinflamació) i, conseqüentment, per definir noves teràpies. A partir d’aquesta ‘clau’, el nostre grup proposa noves immunoteràpies especialment antitumorals

Recerca actual

Problema

Els gens (base del funcionament dels organismes vius) també defineixen el sistema immunitari i, per tant, la majoria de malalties humanes. La immunogenètica és la base de diversos tractaments vàlids per a moltes malalties, des de les anomenades malalties autoinflamatòries fins al càncer.

El grup recorre a la immunogenètica, sobretot generant medicaments cel·lulars propis, per tractar moltes d’aquestes malalties, començant pel càncer amb cèl·lules dendrítiques, TILs o CARTs.

Aproximació

La recerca del grup defineix les bases moleculars de les malalties (especialment els problemes a nivells genètics), en planteja un diagnòstic millor i hi desenvolupa estratègies d’immunoteràpia cel·lular (ús de cèl·lules com a tractament) per retornar la funció alterada del sistema immunitari dels pacients.

En el cas del càncer, la immunoteràpia desenvolupada pel grup busca retornar al pacient la resposta antitumoral que permet controlar, i fins i tot curar, els càncers.

Impacte

Un cop diagnosticats milers de pacients amb malalties genètiques i tractar-ne centenars amb immunoteràpia cel·lular, l’objectiu del grup és dotar l’hospital d’eines de tractament per a pacients que no tenen més opcions.

En concret, el grup pretén que l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris l’autoritzi a fer servir aquests ‘fàrmacs cel·lulars’ per tractar pacients sobre els que se n’ha pogut demostrar l’eficàcia.