Cita de Joaquim Mullol, Group leader (R4)
El misteri és la cosa més meravellosa que podem experimentar i la font tant de l’art com de la ciència. El que és important és no deixar de fer-se preguntes mai!

Recerca actual

Problema

L’al·lèrgia respiratòria i alimentària, la rinosinusitis crònica i l’asma són malalties cròniques inflamatòries que tenen una prevalença molt elevada: afecten més d’un terç de la població general, tenen un gran impacte sobre el sentit de l’olfacte, redueixen la qualitat de vida dels pacients i causen un cost enorme en recursos sociosanitaris.

La identificació dels mecanismes d’acció responsables d’aquestes malalties podrà millorar l’eficàcia dels tractaments actuals, desenvolupar noves estratègies terapèutiques i facilitar la identificació de marcadors biològics (biomarcadors), tant per fer el diagnòstic com per monitoritzar la resposta terapèutica, en el marc de la medicina de precisió i personalitzada.

Aproximació

El grup forma part d’un equip multidisciplinari de metges/es i investigadors/es que estudia els mecanismes implicats en certes malalties respiratòries al·lèrgiques i cròniques i en el problema de la disfunció olfactiva.

La recerca translacional vol respondre al laboratori les preguntes que sorgeixen a la clínica i integra resultats d’estudis clínics i mostres de pacients amb l’experimentació animal i els models cel·lulars.

L’anàlisi dels metabòlits i de biomarcadors específics amb tècniques de biologia cel·lular i molecular, així com el tractament bioinformàtic de les dades, ajuden el grup a obtenir un coneixement millor dels mecanismes involucrats en aquestes malalties i a respondre’n algunes preguntes.

Impacte

Un dels objectius més cercats del grup és la identificació de biomarcadors diagnòstics i potencialment predictius de l’eficàcia del tractament en malalties inflamatòries i al·lèrgiques i en patologies que provoquen la pèrdua de l’olfacte.

Mitjançant l’estudi en humans i l’ús de models in vivo (animals) i in vitro el grup pot avaluar la potència antiinflamatòria de fàrmacs nous, conèixer la fisiopatologia d’alguns problemes clínics (asma, rinosinusitis crònica, al·lèrgia a aliments, urticària, intolerància a AINES) i el mecanisme d’acció de medicacions que ja existeixen (corticoides, biològics) i de noves teràpies (entrenament olfactiu postraumatisme i teràpia cel·lular).