Cita de Pere Ginès, Group leader (R4)

Recerca actual

Problema

La cirrosi és una malaltia freqüent amb una elevada morbi-mortalitat. L’únic tractament definitiu és el trasplantament hepàtic. La malaltia evoluciona des d’una fase compensada en què el pacient no té símptomes i presenta un bon pronòstic fins a pacients que presenten complicacions i un pronòstic pitjor. A més, en alguns pacients pot aparèixer una fallida multiorgànica amb mortalitat elevada.

Per tot plegat, és molt important investigar els mecanismes fisiopatològics que expliquen la progressió de la malaltia per trobar-hi dianes terapèutiques i frenar-ne la progressió.

Aproximació

El grup investiga els mecanismes fisiopatològics que expliquen la progressió de la malaltia. Parteix del microbioma intestinal i analitza el transcriptoma hepàtic i la inflamació sistèmica i hepàtica. Estudia diferents biomarcadors per determinar el pronòstic dels pacients amb cirrosi i les seves complicacions, com la insuficiència renal. Assaja nous tractaments com l’abúmina per als pacients amb complicacions de la cirrosi. I realitza estudis terapèutics per intentar prevenir la progressió de la malaltia.

Impacte

Els pacients amb cirrosi presenten una alteració del microbioma intestinal, també del transcriptoma hepàtic, amb un increment de l’expressió de gens proinflamatoris i un augment de la inflamació sistèmica.

En un dels projectes els pacients reben tractament antiinflamatori (estatines) i per al microbioma (rifaximina), i s’espera que disminueixin el nombre de complicacions que presenten, així com la insuficiència-hepàtica aguda sobre la crònica. A més, amb l’elastografia hepàtica el grup identifica pacients en fases poc evolucionades de la malaltia per poder-los administrar tractament precoçment.