La I Beca extraordinària Estella Matutes per a la Recerca en Neoplàsies Limfoides convocada per la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica/IDIBAPS està destinada a la contractació d'un metge especialista en Hematologia i Hemoteràpia o en Anatomia Patològica, o d'un investigador postdoctoral en Biomedicina, per al desenvolupament d'un projecte en el camp de les neoplàsies limfoides.

La beca convocada porta el nom de la doctora Estella Matutes com a reconeixement a la seva aportació científica i com a mecenes en la recerca de les malalties limfoides.

La Dra. Estella Matutes és una hematòloga d'enorme prestigi internacional que ha dedicat tota la seva carrera científica a la recerca de les síndromes limfoproliferatives, en particular la leucèmia limfàtica crònica, la tricoleucèmia i altres limfomes amb expressió a la sang perifèrica, tant des del punt de vista biològic com clínic. Després d'unes dècades a Londres, els darrers anys continua plenament activa com a investigadora emèrita a l'Hospital Clínic de Barcelona/IDIBAPS.

Una de les principals preocupacions de la Dra. Matutes ha estat la formació del personal investigador jove, sempre en el doble vessant clínic i biològic. Recentment, la Dra. Matutes ha fet una donació desinteressada a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica/IDIBAPS, amb el compromís que una part d'aquesta es destini a la formació del personal investigador. La present convocatòria vol donar resposta a aquest objectiu.

Bases de la Beca Estella Matutes 2022

Es concedirà un contracte de recerca a un doctor en Biomedicina o a un metge especialista en Hematologia i Hemoteràpia o en Anatomia Patològica.

La concessió de l'ajuda per al contracte anirà lligada al desenvolupament d'un projecte integrat de naturalesa translacional dirigit a la recerca d'algun aspecte de les síndromes limfoproliferatives. La persona seleccionada s'integrarà en un dels grups de l'IDIBAPS a l'àrea de recerca limfoide (vegeu annex I).

La durada del contracte de recerca serà de dos anys

Els sol·licitants poden ser persones de qualsevol nacionalitat amb una trajectòria de recerca científica en l'àmbit clínic o translacional que demostri especial interès per la recerca en Oncologia o en les malalties hematològiques.

En el moment de la sol·licitud, el candidat ha d'haver acabat la tesi doctoral en algun àmbit de la Biomedicina o ser especialista en Hematologia i Hemoteràpia o en Anatomia Patològica.

El candidat no podrà tenir una altra ocupació professional remunerada estable a temps complet/parcial durant el període de vigència del contracte atès que requerirà una dedicació exclusiva al projecte.

El contracte tindrà una durada de dos anys. El candidat seleccionat farà l'estada al centre convocant (Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica/IDIBAPS) i l'acabarà en les dates que s'indiquin a la resolució.

El contracte de recerca per a dos anys estarà dotat amb un import 120.000 euros i es destinarà exclusivament a finançar el salari, la quota empresarial de la Seguretat Social de l'investigador candidat durant els dos anys de durada del contracte i els costos indirectes que no podran superar el 10% del total del finançament.

La relació contractual de l'investigador candidat beneficiari serà com a treballador investigador de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica/IDIBAPS.

La sol·licitud ha d'incorporar la documentació següent:

 1. Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat pel sol·licitant, que inclou:
  • Nom i cognoms
  • DNI / Passaport (Adjuntar còpia del document)
  • Data de naixement
  • Nacionalitat
  • Data en què va obtenir el títol de doctor (s'ha d'adjuntar una còpia del títol o l'acreditació d'haver sol·licitat l'expedició del títol de doctor) o data i acreditació de l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia o Anatomia Patològica.
  • Dades de contacte
  • Adreça postal
  • Telèfon
  • Adreça de correu electrònic
 2. Motivació per la qual presenta la sol·licitud (màxim 1.000 caràcters amb espais), indicant el grup de l'IDIBAPS en l'àrea de recerca limfoide en què li interessaria integrar-se segons el seu perfil i els seus interessos (vegeu annex grups IDIBAPS).
 3. Currículum on s'indiquin els mèrits i les contribucions del candidat rellevants per a aquesta convocatòria (màxim 4 fulls).
 4. Dues cartes de referència d'un investigador o expert del camp respectiu que tingui un coneixement directe de les contribucions del sol·licitant. Aquesta carta ha de ser tramesa directament pel signant a l'adreça de correu electrònic beca_estellamatutes@clinic.cat abans del tancament del termini de presentació de sol·licituds.
 5. Memòria del candidat seguint el format que es proposa.

El procés de selecció i assignació dels contractes de recerca serà portat a terme per una comissió avaluadora, constituïda per 4-6 experts de prestigi reconegut en l'àmbit de la recerca clínica o translacional.

Els membres de la comissió seran nomenats per IDIBAPS/FCRB i la presidència de la comissió serà ocupada per la Dra. Estella Matutes, que tindrà vot de qualitat.

La comissió avaluadora valorarà les sol·licituds tenint en compte principalment:

 • El perfil curricular del sol·licitant (40%)
 • La memòria del candidat (40%)
 • La presentació de la candidatura (20%)

La comissió actuarà amb completa independència i s'atindrà als millors criteris aplicables a la recerca en l'àrea d'Oncologia Hematològica.

La resolució de la convocatòria es farà pública a tot tardar el 31 de desembre de 2022.

La convocatòria es podrà declarar deserta i la decisió de la comissió avaluadora serà inapel·lable.

Una vegada resolta la convocatòria, a les webs de l'IDIBAPS es faran públics el nom del beneficiari del contracte de recerca i la composició de la comissió avaluadora.

No es mantindrà correspondència ni cap comunicació addicional amb els sol·licitants que no hagin resultat seleccionats. No es facilitarà en cap cas informació desagregada o individualitzada sobre les sol·licituds rebudes ni sobre la deliberació de la comissió.

El beneficiari del contracte de recerca ha de subscriure el compromís d'acceptació abans del 15 de gener de 2023. El començament del gaudi del contracte de recerca ha de tenir lloc abans de sis mesos des de la formalització del compromís d'acceptació (negociable segons disponibilitat del candidat).

La convocatòria complirà allò que indica la normativa legal vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

El fet de concórrer a la present convocatòria suposa l'acceptació de les bases i la resolució d'aquesta, la qual serà inapel·lable, i la renúncia a qualsevol classe de reclamació.

Excepcionalment, i per motius degudament justificats, l'IDIBAPS es reserva el dret de modificar les bases amb l'única finalitat d'aclarir-ne o precisar-ne el contingut, sense que això pugui suposar una alteració substancial ni arbitrària d'aquest. El text de les bases estarà disponible al lloc web d'IDIBAPS: www.clinicbarcelona.org/ca/idibaps

Documentació

Anexo I_ GRUPO IDIBAPS_cat.pdf
Grups IDIBAPS en àrea de neoplàsies limfoides PDF - 228 KB
Descarregar
Bases_Beca Estella Matutes 2022_cat.pdf
Bases Beques Estella Matutes PDF - 397 KB
Descarregar
Imprès de sol·licitud-cat.docx
Imprès de sol·licitud DOCX - 562 KB
Descarregar
Memòria persona candidata-cat.docx
Memòria de la persona candidata DOCX - 555 KB
Descarregar