El Clínic, CSUR en Cirurgia de Trastorns del Moviment

L'Hospital Clínic, a través de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment del servei de Neurologia (ICN) i en col·laboració amb els serveis de Neurocirurgia i Anestèsia, ha estat declarat Centre de Referència en Cirurgia de Trastorns del Moviment pel Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).  La ressolució, que té data de 21 de desembre de 2012, va ser efectiva a partir del primer de gener de 2013.

La Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment desenvolupa la seva activitat en diverses àrees clíniques, com la malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes, la malaltia de Huntington, la distonia i les atàxies -de la que també és centre de referència des de 2010. La Unitat es pionera en l'aplicació de tractaments altament especialitzats, com són el tractament quirúrgic amb estimulació cerebral profunda, la infusió de fàrmacs dopaminertgics en infusió continua subcutània i intraduodenal i el tractament amb toxina botulínica.

Centre, Servei o Unitat de Referència (CSUR)

El Servicio Nacional de Salud considera Centre de Referència, segons la definició que ofereix el Reial Decret 1302/2006, el centre sanitari que dedica fonamentalment la seva activitat a l'atenció de determinades patologies o grups de patologies que compleixin una o vàries de les característiques que marca l'article 2 d'aquesta normativa. Igualment, un Servei o Unitat de Referència és aquell que  es dedica a la realització d'una tècnica, tecnologia o procediment o a l'atenció de determinades patologies o grups de patologies que cumpleixen una o vàries de les característiques establertes en el mateix Reial Decret, encara que pot atendre, a més, altres patologies.

Els CSUR donen cobertura a tot el territori nacional i han de procurar garantir l'accés a tots els usuaris en igualtat de condicions, amb indepèndència del lloc de residència.

Per a més informació:

http://www.msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/Listado_CSUR_2013.pdf

http://www.msc.es/profesionales/CentrosDeReferencia/docs/RdCsur.pdf