Recerca

El Clínic-IDIBAPS participa a les guies internacionals per al maneig de l’ascites, les infeccions i les complicacions renals de la cirrosi hepàtica

Professionals de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD han participat en l’elaboració de les guies internacionals de l’AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) per al maneig de l’ascites , les infeccions i les complicacions renals dels pacients amb cirrosi hepàtica.

El Dr. Pere Ginés, autor de l'estudi (Foto: Francisco Avia).

Professionals de l’Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBEREHD han participat en l’elaboració de les guies internacionals de l’AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) per al maneig de l’ascites , les infeccions i les complicacions renals dels pacients amb cirrosi hepàtica. L’ascites és una de les principals complicacions de la cirrosi i consisteix en l’acumulació anormal de líquid a l’abdomen. Per altra banda, aquests pacients sovint desenvolupen infeccions i alteracions de la funció renal. En la guia, publicada a la revista Hepatology, hi ha participat un grup reduït d’experts en aquest àmbit entre els quals es troba el Dr. Pere Ginés, cap del Servei d’Hepatologia del Clínic i del grup de recerca Malalties cròniques del fetge: mecanismes moleculars i conseqüències clíniques de l’IDIBAPS i investigador del CIBEREHD.

Una de les complicacions més freqüents de la cirrosi

L’ascites és una de les complicacions més freqüents de la cirrosi hepàtica i la seva aparició comporta un mal pronòstic, amb una supervivència del 30% als cinc anys. Aquest mal pronòstic en part és degut a que els pacients amb ascites són propensos a tenir complicacions addicionals com infeccions bacterianes, desequilibris nutricionals o síndrome hepatorenal.

Per la seva banda, la síndrome hepatorenal és una complicació molt greu que poden tenir els pacients amb cirrosis o altres malalties hepàtiques cròniques i ascites. Es tracta d’una insuficiència renal aguda funcional (no afecta al teixit del ronyó) i potencialment reversible i que es dona en el 10% dels pacients amb cirrosi avançada.

Guia basada en dades de recerca clínica

La nova guia publicada a Hepatology actualitza la informació sobre el diagnòstic, l'avaluació i el tractament de l'ascites, les infeccions i les alteracions renals, en espcial la síndrome hepatorenal en pacients amb cirrosi hepàtica. En la seva elaboració hi ha participat un panell d'experts internacional i proporciona consells i orientacions basades en una revisió i anàlisis exhaustives de la literatura sobre aquest tema.

“Una bona part de les recomanacions que inclou estan basades en recerca clínica, en especial, Randomized Controlled Trials, realitzats pel nostre grup de recerca de l’Hospital Clínic-IDIBAPS”, explica el Dr. Pere Ginés.

A la guia es detalla quina és la patogènesi d’aquesta complicació, els punts clau a tenir en compte per al seu diagnòstic, el maneig del pacient amb ascites, amb independència de la causa que l’origina, i posa especial èmfasi en els ascites dels pacients amb cirrosi. També dedica un apartat a aquells ascites que no responen als tractaments i que disminueixen la supervivència als 6 mesos dels pacients al 50%. La guia avalua de forma exhaustiva els diferents tractaments existents i proporciona recomanacions per a cadascun d’ells.

D’altra banda, també se centra en la síndrome hepatorenal, un tipus de dany renal agut comú en pacients amb cirrosi descompensada i ascites, i tracta el diagnòstic i el tractament d’aquesta complicació, així com la prevenció per tal de reduir la mortalitat associada.

Referència de les guies:

Diagnosis, evaluation, and management of ascites and hepatorenal syndrome.

Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, Ginès P, Ling S, Nadim MK, Wong F, Kim WR. Hepatology. 2021 May 3. doi: 10.1002/hep.31884.