Recerca

Revisen els darrers avenços en cirrosi hepàtica

Investigadors del Clínic-IDIBAPS participen en un nou article de revisió sobre la cirrosi hepàtica publicat a la revista The Lancet.

Núria Fabrellas i Pere Ginés, signants de l'article (Foto: Francisco Avia)

El Dr. Pere Ginès, cap del Servei d’Hepatologia del Clínic i del grup de recerca sobre Malalties cròniques del fetge: mecanismes moleculars i conseqüències clíniques de l’IDIBAPS, i investigador del CIBEREDHD, és el coordinador del treball.

La cirrosi hepàtica, amb independència del seu origen - infecció per hepatitis B o C, malaltia de fetge gras no alcohòlic o consum d'alcohol-, és una malaltia prevalent a tot el món amb una elevada mortalitat associada. És responsable de prop de un milió de morts al món cada any, dos milions si es tenen en compte les causes víriques de la malaltia i el càncer hepàtic, que en general s’associa amb la cirrosi. A més, provoca un gran nombre d'hospitalitzacions que tenen un impacte molt negatiu en els sistemes sanitaris.

La cirrosi apareix després d’un llarg període d’inflamació al fetge de forma continuada que provoca una fibrosi hepàtica, en la que el teixit normal del fetge és substituït per cicatrius de teixit fibrós i  nòduls hepàtics, i que afecta al funcionament normal de l’òrgan. Aquesta malaltia evoluciona des d’una fase asimptomàtica, anomenada cirrosi compensada, fins a la fase simptomàtica, o cirrosi descompensada. El maneig de la cirrosi hepàtica se centra en el tractament de les causes i de les complicacions i pot acabar requerint un trasplantament de fetge en algunes ocasions.

L’article de revisió aprofundeix en la càrrega que suposa aquesta malaltia en el sistema sanitari, les causes i factors de risc i les recomanacions per al diagnòstic i el seu tractament. “Posem un especial focus en la detecció precoç de la malaltia, gràcies a nous sistemes de cribratge per detectar la malaltia hepàtica de forma primerenca, i la prevenció de les complicacions de la cirrosi”, explica Pere Ginès.

L’article descriu també els mecanismes fisiopatològics que intervenen en la progressió i les complicacions per posar les bases del tractament de la malaltia. Els autors de l’article resumeixen el tractament de les diferents complicacions en base a l’evidència científica, de manera que constitueix un resum excel·lent perquè els professionals sanitaris puguin tenir solucions als seus dubtes o preguntes sobre el tractament en un sol article sense haver de recórrer a múltiples publicacions.

La revisió, a més, dedica un apartat al paper de les infermeres en la cura del pacient amb cirrosi hepàtica. En els darrers 20 anys les infermeres s’han incorporat al tractament de diferents malalties cròniques com la diabetis o les malalties pulmonars, cosa que no ha succeït en les malalties hepàtiques. La cirrosi és una malaltia en la que es poden fer grans innovacions en cures infermeres degut a les característiques i la progressió de la malaltia.

L’atenció als pacients amb cirrosi inclou actuacions tant a nivell hospitalari com a nivell comunitari. “Les infermeres no només proporcionen continuïtat en la cura del pacient, sinó que també fomenten la responsabilitat i proporcionen l’educació terapèutica perquè el propi pacient tingui cura de sí mateix. Les infermeres han de jugar un paper important en la detecció i la cura dels pacients amb cirrosi hepàtica”,  assenyala Núria Fabrellas, una de les autores de l’article, infermera i Professora Titular d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Clínic de la Universitat de Barcelona, membre de l’equip del IDIBAPS i del CIBEREHD.

Referència de l’article:

Liver cirrhosis. Pere Ginès, Aleksander Krag, Juan G Abraldes, Elsa Solà, Núria Fabrellas, Patrick S Kamath. The Lancet, September 17, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01374-X