Tractament de les dades personals i deure de confidencialitat

clinicinstalacions_250La Direcció de Recursos Humans ens fa un recordatori del tractament que en fa de les nostres dades personals com a treballadors que formem part del centre, així com del deure de confidencialitat a que ens obliga a tots la llei, de conformitat amb el procediment de revisió i actualització en matèria de protecció de dades portat a terme per l’hospital:

Les vostres dades estan incorporades al fitxer de Recursos Humans i son tractades única i exclusivament amb aquesta finalitat, incloent l’ús per a la formació, pagament de la nòmina, enviament d’informació institucional i compliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.

  • Les vostres dades de contacte laboral, podran ser publicades en directoris, documents interns o intranet corporativa.
  • Així mateix, les vostres dades personals podran ser cedides a tercers, sempre que una llei o el manteniment de la relació laboral així ho exigeixin.
  • Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’acord amb les limitacions legalment establertes, dirigint-vos per escrit a la Direcció de Recursos Humans. ( Teniu a la vostre disposició el e-mail: ACR@clinic.cat )
  • De conformitat amb l’establert en l’article 10 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals (LOPD), teniu el deure de guardar secret en relació a tota la informació a la que tingueu accés en el desenvolupament de la vostra tasca.
  • Les mesures acordades per l’Hospital per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals es reflexa en el Manual de Bones Pràctiques, document que s'adjuntava en la difusió interna feta per la Direcció. L'obligació de secret perdurarà una vegada hagueu finalitzat la vostra relació laboral amb l’Hospital.